Navigacija

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2014

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 35-1461/2015, stran 3896 DATUM OBJAVE: 22.5.2015

VELJAVNOST: od 23.5.2015 / UPORABA: od 23.5.2015

RS 35-1461/2015

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 23.5.2015 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 35/15

Časovnica

Na današnji dan, 7.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 23.5.2015
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1461. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2014

 
 
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah in na podlagi Statuta Občine Ig je Občinski svet Občine Ig na 5. redni seji dne 6. 5. 2015 sprejel
 

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2014

 

1. člen

 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ig za leto 2014.
 

2. člen

 

+------------------------------------------------+--------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |     v EUR|
+-----------+------------------------------------+--------------+
| Skupina/ |NAMEN                |  REALIZACIJA|
|podskupina |                  |     2014|
| kontov  |                  |       |
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |       |
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       | 5.932.891,98|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|     70|DAVČNI PRIHODKI           | 4.379.727,50|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |700 Davki na dohodek in dobiček   | 3.769.952,00|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |703 Davki na premoženje       |  328.989,72|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |704 Domači davki na blago in    |  280.785,00|
|      |storitve              |       |
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |706 Drugi davki           |     0,78|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|     71|NEDAVČNI PRIHODKI          | 1.120.057,83|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |710 Udeležba na dobičku in dohodki |  170.484,34|
|      |od premoženja            |       |
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |711 Takse in pristojbine      |   3.555,55|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |712 Denarne kazni          |   61.013,41|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |713 Prihodki od prodaje blaga in  |   62.512,57|
|      |storitev              |       |
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |714 Drugi nedavčni prihodki     |  822.491,96|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|     72|KAPITALSKI PRIHODKI         |  212.976,90|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |720 Prihodki od prodaje osnovnih  |     0,00|
|      |sredstev              |       |
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |721 Prihodki od prodaje zalog    |     0,00|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |722 Prihodki od prodaje zemljišč in |  212.976,90|
|      |nematerialnega premoženja      |       |
+-----------+------------------------------------+--------------+
|     73|PREJETE DONACIJE          |     0,00|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |730 Prejete donacije iz domačih   |     0,00|
|      |virov                |       |
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |731 Prejete donacije iz tujine   |     0,00|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|     74|TRANSFERNI PRIHODKI         |  220.129,75|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |740 Transferni prihodki iz drugih  |  146.034,26|
|      |javnofinančnih institucij      |       |
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |741 Prejeta sredstva iz državnega  |   74.095,49|
|      |proračuna iz sredstev proračuna   |       |
|      |Evropske unije           |       |
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  | 5.879.223,77|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|     40|TEKOČI ODHODKI           | 2.015.558,34|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |400 Plače in drugi izdatki     |  368.137,00|
|      |zaposlenim             |       |
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |401 Prispevki delodajalcev za    |   55.851,01|
|      |socialno varnost          |       |
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |402 Izdatki za blago in storitve  | 1.443.555,45|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |403 Plačila domačih obresti     |   61.900,10|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |409 Rezerve             |   86.114,78|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|     41|TEKOČI TRANSFERI          | 2.475.584,97|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |410 Subvencije           |  148.521,24|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |411 Transferi posameznikom in    | 1.432.866,46|
|      |gospodinjstvom           |       |
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |412 Transferi neprofitnim      |  210.169,59|
|      |organizacijam in ustanovam     |       |
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |413 Drugi tekoči domači transferi  |  684.027,68|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |414 Tekoči transferi v tujino    |     0,00|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|     42|INVESTICIJSKI ODHODKI        | 1.280.551,05|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |420 Nakup in gradnja osnovnih    | 1.280.551,05|
|      |sredstev              |       |
+-----------+------------------------------------+--------------+
|     43|INVESTICIJSKI TRANSFERI       |  107.529,41|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |431 Investicijski transferi pravnim |   72.025,00|
|      |osebam               |       |
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |432 Investicijski transferi     |   35.504,41|
|      |proračunskim uporabnikom      |       |
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) |   53.668,21|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH IN|     0,00|
|      |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |       |
|      |(750+751+752)            |       |
+-----------+------------------------------------+--------------+
|     75|PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |     0,00|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |750 Prejeta vračila danih posojil  |     0,00|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |751 Prodaja kapitalskih deležev   |     0,00|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |752 Kupnine iz naslova privatizacije|     0,00|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJA    |     0,00|
|      |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)  |       |
+-----------+------------------------------------+--------------+
|     44|DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |     0,00|
|      |KAPITALSKIH DELEŽEV         |       |
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |440 Dana posojila          |     0,00|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |441 Povečanja kapitalskih deležev in|     0,00|
|      |naložb               |       |
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |442 Poraba sredstev kupnin iz    |     0,00|
|      |naslova privatizacije        |       |
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |VI. PREJETA POSOJILA - DANA POSOJILA|     0,00|
|      |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  |       |
|      |(IV.-V.)              |       |
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |VII. ZADOLŽEVANJE (500)       |     0,00|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|     50|ZADOLŽEVANJE            |     0,00|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |500 Domače zadolževanje       |     0,00|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)     |  331.138,04|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|     55|ODPLAČILA DOLGA           |  331.138,04|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |550 Odplačila domačega dolga    |  331.138,04|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV |  -277.469,83|
|      |NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-   |       |
|      |VIII.)               |       |
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  |  -331.138,04|
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-  |  -53.668,21|
|      |VIII.-IX.)             |       |
+-----------+------------------------------------+--------------+
|      |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN  | 2.110.799,61|
|      |31. 12. 2014            |       |
+-----------+------------------------------------+--------------+
 

3. člen

 
Presežek prihodkov nad odhodki tekočega leta, ki znaša ob upoštevanju računa financiranja in računa finančnih terjatev in naložb 53.668,21 EUR.
 
Kot namenska sredstva se iz leta 2014 prenašajo:
 
-
obveznosti do upravičencev po ZVJTO, ki znašajo 277.141,60 EUR,
 
-
namenska sredstva za plačilo oskrbnine v DSO 50.923,85 EUR,
 
-
namenska sredstva pomoč poplavljenim 51.571,56 EUR
 
-
sredstva neporabljene požarne takse v višini 13.040,00 EUR,
 
-
sredstva neporabljene števčnine v višini 145.981,77 EUR,
 
-
sredstva neporabljene vzdrževalnine v višini 160.624,11 EUR,
 
-
neporabljena sredstva koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v višini 3.063,07 EUR.
 
Stanje proračunske rezerve na dan 31. 12. 2014 znaša 108.395,44 EUR.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window