Navigacija

Uredba o najvišjih vsebnostih hlapnih organskih spojin v določenih barvah in lakih ter proizvodih za ličenje vozil

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 93-4914/2010, stran 13957 DATUM OBJAVE: 25.11.2010

VELJAVNOST: od 10.12.2010 / UPORABA: od 10.12.2010

RS 93-4914/2010

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 10.12.2010 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 15.10.2019: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 93/10

Časovnica

Na današnji dan, 15.10.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 10.12.2010
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4914. Uredba o najvišjih vsebnostih hlapnih organskih spojin v določenih barvah in lakih ter proizvodih za ličenje vozil

 
 
Na podlagi drugega odstavka 19. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1, 70/08 in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o najvišjih vsebnostih hlapnih organskih spojin v določenih barvah in lakih ter proizvodih za ličenje vozil

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(namen)

 
Ta uredba v skladu z Direktivo 2004/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin zaradi uporabe organskih topil v nekaterih barvah in lakih in proizvodih za ličenje vozil ter o spremembi Direktive 1999/13/ES (UL L št. 143 z dne 30. 4. 2004, str. 87), zadnjič spremenjeno z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2008/112/ES z dne 16. decembra 2008 o spremembi direktiv Sveta 76/768/EGS, 88/378/EGS, 1999/13/ES in direktiv 2000/53/ES, 2002/96/ES in 2004/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z namenom prilagoditve Uredbi (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (UL L št. 345 z dne 23. 12. 2008, str. 68), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2004/42/ES) določa posebne zahteve v zvezi z zmanjševanjem onesnaževanja zunanjega zraka zaradi prispevka hlapnih organskih spojin k nastajanju prizemnega ozona, in sicer:
 
-
vrste barv, lakov in proizvodov za ličenje, za katere se uporabljajo določbe te uredbe in so navedene v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe,
 
-
pripadajoče najvišje vsebnosti hlapnih organskih snovi v proizvodih iz prejšnje alinee, navedene v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe,
 
-
metode za določanje skladnosti z najvišjimi vsebnostmi hlapnih organskih spojin v barvah, lakih in proizvodih za ličenje vozil, navedene v prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe,
 
-
način označevanja proizvodov iz priloge 1, za katere se uporabljajo določbe te uredbe, in
 
-
izjeme v zvezi z uporabo organskih topil v proizvodih, za katere se uporabljajo določbe te uredbe.
 

2. člen

(uporaba)

 
(1)
Ta uredba določa tehnične specifikacije za barve, lake in proizvode za ličenje vozil, navedene v prilogi 1.
 
(2)
Zahteve v zvezi z označevanjem proizvodov iz priloge 1 ne vplivajo na zahteve glede označevanja, določene s predpisi, ki urejajo varovanje zdravja potrošnikov in varstvo delavcev na delovnem mestu.
 

3. člen

(pomen izrazov)

 
(1)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
 
1.
pristojni organ oblasti je ministrstvo, pristojno za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo);
 
2.
snov je katerikoli kemijski element ali njegove spojine, ki se nahaja v naravi ali je industrijsko izdelana, v trdnem, tekočem ali plinastem stanju;
 
3.
zmes je zmes ali raztopina, sestavljena iz dveh ali več snovi;
 
4.
organska spojina je vsaka spojina, ki vsebuje vsaj element ogljik in enega ali več od naslednjih elementov: vodik, kisik, žveplo, fosfor, silicij, dušik ali katerikoli halogen, razen ogljikovih oksidov ter anorganskih karbonatov in bikarbonatov;
 
5.
hlapna organska spojina (v nadaljnjem besedilu: HOS) je katerakoli organska spojina z vreliščem, nižjim ali enakim 250 °C pri standardnem pritisku 101,3 kPa;
 
6.
vsebnost hlapnih organskih spojin (v nadaljnjem besedilu: vsebnost HOS) je masa HOS, izražena v gramih na liter (v nadaljnjem besedilu: g/l), v zmesi proizvoda, pripravljenega za uporabo. Masa HOS v posameznem proizvodu, ki kemijsko reagira med sušenjem tako, da postane sestavni del premaznega sredstva, ne velja za del vsebnosti HOS;
 
7.
organsko topilo je katerakoli HOS, ki se uporablja sama ali skupaj z drugimi snovmi, ne da bi se pri tem kemijsko spremenila, za raztapljanje ali za razredčenje surovin, izdelkov ali odpadnih materialov, ali se uporablja kot čistilno sredstvo za raztapljanje nečistoč, kot disperzni medij, kot sredstvo za uravnavanje viskoznosti ali površinske napetosti, kot plastifikator ali kot zaščitno sredstvo;
 
8.
premazno sredstvo je katerakoli zmes, skupaj z vsemi organskimi topili ali zmesmi, ki vsebujejo organska topila za zagotovitev njegove ustrezne uporabe, in se ga uporablja za nanos filma, da se z njim doseže dekorativni, zaščitni ali kakšen drug funkcionalni učinek na površini;
 
9.
film je neprekinjeni sloj zaradi nanosa enega ali več premazov na substrat;
 
10.
premazno sredstvo na vodni podlagi (v nadaljnjem besedilu: VP) je premazno sredstvo, katerega viskoznost se uravnava z uporabo vode;
 
11.
premazno sredstvo na podlagi topila (v nadaljnjem besedilu: PT) je premazno sredstvo, katerega viskoznost se uravnava z uporabo organskega topila;
 
12.
dajanje v promet je dajanje na razpolago tretjim osebam na podlagi plačila ali brezplačno. Pridobivanje blaga v drugi državi članici Evropske Unije (v nadaljnjem besedilu: EU), proizvodnja za lastne potrebe in uvoz blaga iz tretje države na carinsko območje EU na območju Republike Slovenije se šteje za dajanje v promet v skladu z določbami te uredbe.
 
(2)
Drugi izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen kot ga določa predpis, ki ureja mejne vrednosti emisij hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila.
 

II. IZPOLNJEVANJE ZAHTEV

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window