Navigacija

Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2015

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 69-2793/2015, stran 7857 DATUM OBJAVE: 25.9.2015

VELJAVNOST: od 26.9.2015 / UPORABA: od 26.9.2015

RS 69-2793/2015

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 26.9.2015 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 23.9.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 69/15

Časovnica

Na današnji dan, 23.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 26.9.2015
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2793. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2015

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15) in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 10. seji dne 17. 9. 2015 sprejel
 

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2015

 
 
Odlok o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2015 (Uradni list RS, št. 97/14) se spremeni tako, da se na novo glasi:
 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za Občino Šempeter - Vrtojba za leto 2015 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
v eurih
Skupina / Podskupina kontov
Proračun leta 2015
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
15.234.414,81
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.581.785,81
70
DAVČNI PRIHODKI
3.945.194,00
700 Davki na dohodek in dobiček
2.876.674,00
703 Davki na premoženje
807.720,00
704 Domači davki na blago in storitve
260.800,00
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.636.591,81
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.532.250,00
711 Takse in pristojbine
2.000,00
712 Denarne kazni
8.010,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0
714 Drugi nedavčni prihodki
1.094.331,81
72
KAPITALSKI PRIHODKI
351.631,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
71.367,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
280.264,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
8.300.998,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.330.133,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
6.970.865,00
II
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
15.326.361,61
40
TEKOČI ODHODKI
2.705.220,50
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
581.723,26
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
92.526,84
402 Izdatki za blago in storitve
1.940.970,40
403 Plačila domačih obresti
70.000,00
409 Rezerve
20.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
2.390.256,62
410 Subvencije
277.000,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
352.200,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
244.932,00
413 Drugi tekoči domači transferi
1.516.124,62
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
10.112.980,49
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
10.112.980,49
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
117.904,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki
30.963,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
86.941,00
III
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.) PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
–91.946,80
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
1.750,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (750+751+752)
1.750,00
750 Prejeta vračila danih posojil
1.750,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
82.516,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
82.516,00
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
82.516,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
–80.766,00
C
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
100.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
100.000,00
500 Domače zadolževanje
100.000,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
399.900,00
55
ODPLAČILA DOLGA
399.900,00
550 Odplačila domačega dolga
399.900,00
IX.
SPREMEMBA STANJA NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)
–472.612,80
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.–IX.)
–299.900,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII-IX.=-III.)
91.946,80
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRET. LETA
1.123.054,42
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šempeter - Vrtojba.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konto.
 
Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto za izdatke, ki jih pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti oziroma se je med letom izkazalo, da konto ne ustreza ekonomskemu namenu porabe. Sredstva se razporedijo na novo odprti konto. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke, ki jo je sprejel občinski svet.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window