Navigacija

Sklep o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad, o kapitalu, rezervacijah za nedoseganje zajamčene vrednosti sredstev in strukturi naložb iz naslova teh rezervacij

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 49-2122/2016, stran 7169 DATUM OBJAVE: 8.7.2016

VELJAVNOST: od 23.7.2016 / UPORABA: od 23.7.2016

RS 49-2122/2016

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 20.6.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 17.8.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 49/16, 82/20

Časovnica

Na današnji dan, 17.8.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 20.6.2020
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2122. Sklep o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad, o kapitalu, rezervacijah za nedoseganje zajamčene vrednosti sredstev in strukturi naložb iz naslova teh rezervacij

 
 
Na podlagi enajstega odstavka 313. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C in 102/15) in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja
 

S K L E P 
o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad, o kapitalu, rezervacijah za nedoseganje zajamčene vrednosti sredstev in strukturi naložb iz naslova teh rezervacij

 

1. člen

(predmet sklepa)

 
(1)
Ta sklep določa podrobnejšo vsebino, način in roke poročanja upravljavca pokojninskega sklada (v nadaljnjem besedilu: upravljavec), ki upravlja pokojninski sklad, oblikovan kot kritni sklad (v nadaljnjem besedilu: kritni sklad), o višini kapitala upravljavca, o višini rezervacij za nedoseganje zajamčene vrednosti sredstev kritnega sklada (v nadaljnjem besedilu: rezervacije) in o strukturi naložb iz naslova teh rezervacij.
 
(2)
V tem sklepu uporabljen pojem člana se nanaša tudi na zavarovanca, glede na to, kateri pojem uporablja upravljavec.
 

2. člen

(vsebina poročila)

 
(1)
Poročilo obsega podatke o:
 
-
višini kapitala upravljavca na obračunski dan,
 
-
obračunskem dnevu za vsak kritni sklad (v nadaljnjem besedilu: obračunski dan),
 
-
oznaki pravil upravljanja, ki jih izvaja posamezen kritni sklad,
 
-
vrednosti enote premoženja na obračunski dan po izvedeni konverziji vplačanih premij in izplačanih odkupnih vrednostih, ločeno po posameznih kritnih skladih,
 
-
znesku vrednosti sredstev vseh članov, ločeno po posameznih kritnih skladih, pri katerih se odkupna vrednost izračunava na podlagi sorazmernega deleža člana v donosu kritnega sklada oziroma na podlagi pripisa dobička,
 
-
vsoti vrednosti sredstev članov po stanju na obračunski dan za tiste člane, pri katerih je zajamčena vrednost sredstev člana večja od vrednosti sredstev člana, ločeno po posameznih kritnih skladih,
 
-
vsoti zajamčenih vrednosti sredstev članov po stanju na obračunski dan za tiste člane, pri katerih je zajamčena vrednost sredstev člana večja od vrednosti sredstev člana, ločeno po posameznih kritnih skladih,
 
-
skupnem številu enot premoženja, ki jih imajo člani, katerih zajamčena vrednost sredstev po posameznem članu je po stanju na obračunski dan večja od vrednosti sredstev teh članov (v nadaljnjem besedilu: število enot premoženja članov, za katere je potrebno oblikovati rezervacije), ločeno po posameznih kritnih skladih,
 
-
skupnem znesku vrednosti sredstev, ki jih imajo člani, katerih zajamčena vrednost sredstev po posameznem članu je po stanju na obračunski dan večja od vrednosti sredstev teh članov, ločeno po posameznih kritnih skladih, pri katerem se odkupna vrednost izračunava na podlagi sorazmernega deleža člana v donosu kritnega sklada oziroma na podlagi pripisa dobička,
 
-
višini rezervacij po stanju na obračunski dan,
 
-
višini rezervacij na zadnji dan meseca, na katerega se poročilo nanaša in
 
-
strukturi naložb, ki so namenjene kritju obveznosti za nedoseganje zajamčene vrednosti sredstev kritnih skladov, po stanju na zadnji dan koledarskega meseca.
 
(2)
Če rezervacije za posamezen kritni sklad na obračunski dan presegajo 20% kapitala upravljavca in zato upravljavec, v skladu s sedmim odstavkom v povezavi s šestim odstavkom 313. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 36/20 – ZIUJP in 49/20 – ZIUZEOP; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2), vplača denarna sredstva na račun kritnega sklada (v nadaljnjem besedilu: račun), poroča tudi o:
 
-
znesku denarnih sredstev, ki jih mora vplačati oziroma, ki jih je vplačal na račun, na podlagi zadnjega obračuna vrednosti enote premoženja oziroma na podlagi zadnjega izračuna odkupnih vrednosti izračunanih na podlagi sorazmernega deleža člana v donosu kritnega sklada oziroma na podlagi pripisa dobička (v nadaljnjem besedilu: vplačilo na denarni račun),
 
-
vrednosti enote premoženja po izračunu, ki upošteva vplačilo na račun,
 
-
znesku vrednosti sredstev vseh članov po vplačilu v kritni sklad, pri katerem se odkupna vrednost izračunava na podlagi sorazmernega deleža člana v donosu kritnega sklada oziroma na podlagi pripisa dobička,
 
-
vrednosti sredstev člana, ki upošteva vplačilo na denarni račun za člane, za katere bo, po vplačilu na denarni račun, zajamčena vrednost sredstev člana še vedno večja od vrednosti sredstev člana,
 
-
vrednosti sredstev članov, ki jih imajo člani, katerih zajamčena vrednost sredstev po posameznem članu je po stanju na obračunski dan večja od vrednosti sredstev teh članov po vplačilu v kritni sklad, pri katerem se odkupna vrednost izračunava na podlagi sorazmernega deleža člana v donosu kritnega sklada oziroma na podlagi pripisa dobička,
 
-
zajamčeni vrednosti sredstev člana, ki upošteva vplačilo na denarni račun za tiste člane, za katere bo, po vplačilu na račun, zajamčena vrednost sredstev člana še vedno večja od vrednosti sredstev člana (v nadaljnjem besedilu: zajamčena vrednost sredstev po vplačilu),
 
-
številu enot premoženja članov za katere je potrebno oblikovati rezervacije, po izračunu, ki upošteva vplačilo na račun,
 
-
višini rezervacij, ki jih bo oblikoval upravljavec po tem, ko bo denarna sredstva vplačal na račun (v nadaljnjem besedilu: višina rezervacij po vplačilu) in
 
-
datumu vplačila na denarni račun oziroma predvidenem datumu vplačila, če vplačilo na račun ni bilo izvršeno v koledarskem mesecu, na katerega se poročilo nanaša (v nadaljnjem besedilu: datum vplačila), na podlagi zadnjega obračuna vrednosti enote premoženja.
 
(3)
Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov mora upravljavec, ki je bil na podlagi zadnjega obračuna, v skladu s sedmim odstavkom 313. člena ZPIZ-2, dolžan vplačati denarna sredstva na račun kritnega sklada, poslati tudi poročilo, iz katerega so razvidni:
 
-
znesek denarnih sredstev, ki so bila vplačana na račun kritnega sklada,
 
-
številka kritnega sklada, na katerega je bilo izvršeno vplačilo denarnih sredstev in
 
-
datum vplačila.
 

3. člen

(kapital upravljavca)

 
(1)
Za potrebe poročanja na podlagi tega sklepa se višina kapitala upravljavca, ko je upravljavec:
 
-
zavarovalnica, izračuna na način, kot ga za izračun primernih osnovnih lastnih virov sredstev za kritje zahtevanega minimalnega kapitala zavarovalnice določa 200. člen Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15; v nadaljnjem besedilu: ZZavar-1) z upoštevanjem prilagoditve v primeru omejenega sklada (201. člen ZZavar-1);
 
-
kompozitna zavarovalnica iz petega odstavka 26. člena ZZavar-1 ali zavarovalnica iz tretjega oziroma četrtega odstavka 26. člena ZZavar-1, izračuna na način, kot ga za izračun primernih osnovnih lastnih virov sredstev za kritje teoretičnega zahtevanega minimalnega kapitala ločeno za zavarovalno skupino življenjska zavarovanja iz drugega odstavka 26. člena ZZavar-1, kot je to določeno v 200. členu ZZavar-1 z upoštevanjem prilagoditve v primeru omejenega sklada (201. člen ZZavar-1);
 
-
pokojninska družba, izračuna na način, kot ga za izračun kapitala pokojninske družbe določajo 331.b do 331.d člen ZPIZ-2.
 
(2)
Pri poročanju se upošteva zadnji izračunani kapital upravljavca, vrednoten v skladu s 4.9. oddelkom ZZavar-1 za zavarovalnice in 331.b do 331.d ter 331.f členom ZPIZ-2 za pokojninske družbe.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window