Navigacija

Zaključni račun proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2011

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 32-1412/2012, stran 3018 DATUM OBJAVE: 4.5.2012

VELJAVNOST: od 5.5.2012 / UPORABA: od 5.5.2012

RS 32-1412/2012

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 5.5.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 27.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 32/12

Časovnica

Na današnji dan, 27.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 5.5.2012
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1412. Zaključni račun proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2011

 
 
Na podlagi 29. in 62. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in spremembe ter dopolnitve) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 29/11) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 10. redni seji dne 23. 4. 2012 sprejel
 

Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2011

 

1. člen

 
Sprejme se zaključni račun proračuna za leto 2011, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Hrpelje - Kozina.
 

2. člen

 
Na podlagi bilance prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja, se sprejme realizacija prihodkov in odhodkov proračuna Občine Hrpelje - Kozina leto 2011 z naslednjo višino v EUR:
 
+---------------+--------------+----------------+---------------+
|        |  Bilanca  |Račun finančnih |   Račun   |
|        |  prihodkov |  terjatev  | financiranja |
|        | in odhodkov |  in naložb  |        |
+---------------+--------------+----------------+---------------+
|1. Prihodki  |  5.068.296 |    0    |  713.528  |
|skupaj     |       |        |        |
+---------------+--------------+----------------+---------------+
|2. Odhodki   |  5.546.499 |    0    |  150.000  |
|skupaj     |       |        |        |
+---------------+--------------+----------------+---------------+
|3. Presežek  |  478.203  |    0    |    0    |
|odhodkov nad  |       |        |        |
|prihodki    |       |        |        |
+---------------+--------------+----------------+---------------+
 

3. člen

 
+--------------------------------------------------+------------+
|Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2010  |  50.074,83|
+--------------------------------------------------+------------+
|Prihodki in odhodki proračuna Občine Hrpelje -  |      |
|Kozina za leto 2011 so razvidni iz splošnega dela |      |
|proračuna na ravni podskupin kontov in so     |      |
|doseženi v naslednjih zneskih:          |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|A)  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |KTO NAZIV                 |   ZNESEK|
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      |  5.068.296|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  4.376.014|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  3.362.469|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 Davek na dohodek in dobiček      |  2.785.303|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 Davek na premoženje          |   403.522|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   173.343|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |706 Drugi davki              |     301|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  1.013.546|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |   671.277|
|   |premoženja                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 Upravne takse             |    2.861|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |712 Denarne kazni             |    3.826|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   51.819|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 Nedavčni prihodki           |   283.763|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   56.093|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |720 Prodaja osnovnih sredstev       |    3.956|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 Prodaja zemljišč in nematerialnega   |   52.137|
|   |premoženja                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |   636.188|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih javno  |   636.188|
|   |finančnih institucij            |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        |  5.546.499|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  1.335.897|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenih   |   315.527|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   49.778|
|   |varnost                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 Blago in storitve           |   967.962|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |    1.030|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |    1.600|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |  1.885.694|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije               |    9.826|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferji posameznikom        |   830.627|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferji neprofitnim organizacijam  |   123.832|
|   |in ustanovam                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi domači transferji        |   921.409|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  2.154.478|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  2.154.478|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   170.430|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi pr. in fiz.  |   54.751|
|   |osebam, ki niso pror. upor.        |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |   115.679|
|   |uporabnikom                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) PRORAČUNSKI |   478.203|
|   |PRIMANJKLJAJ (II.-I.)           |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|B)  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAP.   |      0|
|   |DELEŽEV (75)                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV (44)                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |440 Dana posojila fin. instit.       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBE  |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)        |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |440 Dana posojila fin. instit.       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|C)  |RAČUN FINANCIRANJA             |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (50)             |   713.528|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |   713.528|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA              |   150.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačilo domačega dolga        |   150.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |   563.528|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. 2010  |   50.075|
+------+-------------------------------------------+------------+

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window