Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah (ZJC-C)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 45-1988/2008, stran 5022 DATUM OBJAVE: 9.5.2008

VELJAVNOST: od 10.5.2008 / UPORABA: od 10.5.2008

RS 45-1988/2008

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 10.5.2008 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 19.9.2019: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 45/08

Časovnica

Na današnji dan, 19.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 10.5.2008
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1988. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah (ZJC-C)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah (ZJC-C)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah (ZJC-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. aprila 2008.
 
Št. 003-02-4/2008-36
 
Ljubljana, dne 5. maja 2008
 
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O JAVNIH CESTAH (ZJC-C)

 

1. člen

 
V Zakonu o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) se besedilo 11.a člena spremeni tako, da se glasi:
 
»(1) Za uporabo cestninskih cest in cestninskih cestnih objektov se plačuje cestnina. Cestninske ceste in cestninske cestne objekte določi Vlada Republike Slovenije, v kolikor jih ta zakon ne določa drugače.
 
(2)
Cestnina za uporabo cestninskih cest se plača glede na prevoženo razdaljo po cestninski cesti ali glede na dolžino časovnega obdobja, v katerem se cestninska cesta uporablja (cestnina za določen čas).
 
(3)
Višina cestnine iz prejšnjega odstavka se določi:
 
a)
za cestnino, ki se plačuje glede na prevoženo razdaljo po cestninski cesti:
 
-
glede na vrsto vozila, s katerim se opravlja prevoz po cestninski cesti, upoštevaje višino vozila in število njegovih osi;
 
-
prevozno razdaljo po cestninski cesti.
 
b)
za cestnino za določen čas:
 
-
glede na vrsto vozila;
 
-
glede na čas uporabe cestninske ceste.
 
(4)
Vlada Republike Slovenije lahko kot cestninsko cesto določi državno cesto, ki je kategorizirana in označena kot avtocesta ali hitra cesta in ki izpolnjuje naslednje prometno tehnične pogoje:
 
-
je posebej projektirana in zgrajena za promet motornih vozil,
 
-
ne služi zemljiščem, ki mejijo nanjo,
 
-
ima, razen na posebnih mestih in začasno, dva označena prometna pasova ter odstavni pas ali odstavne niše na vsakem od fizično ločenih smernih vozišč,
 
-
se z drugo cesto ali drugim infrastrukturnim objektom ne križa v istem nivoju.
 
(5)
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so cestninske ceste, za katere se plačuje cestnina za določen čas, po tem zakonu vse avtoceste in hitre ceste, s katerimi upravlja in jih vzdržuje upravljavec cestninskih cest iz 11.c člena tega zakona in so v ta namen posebej označene. Vlada Republike Slovenije določi način označevanja teh cest.
 
(6)
Vlada Republike Slovenije lahko s predpisom tudi določi, da se zaradi povrnitve stroškov njihove izgradnje ter stroškov njihovega vzdrževanja, obratovanja in obnavljanja cestnina plačuje tudi za uporabo posameznega predora, mostu ali gorskega prelaza (v nadaljnjem besedilu: cestninski cestni objekti). Cestnina plačana za uporabo cestninskega objekta in cestnina iz drugega odstavka tega člena se ne smeta podvajati.
 
(7)
Po izvedenem postopku predhodne preveritve in posvetovanja glede predpisov v zvezi s prometom, kot je določen za članice Evropske unije, lahko Vlada Republike Slovenije določi, da se cestnina plačuje za uporabo določenih odsekov javnih cest, zlasti:
 
-
kjer obstajajo za to varnostni razlogi,
 
-
na cestah za medregionalni in mednarodni težki tovorni promet v delu države, kjer ni povezanega avtocestnega omrežja, če povpraševanje po prometu in gostota prebivalstva ekonomsko ne opravičujeta gradnje avtocest ali hitrih cest;
 
-
če se z drugo državo članico Evropske unije za obmejna območja uvede posebna ureditev.
 
(8)
Cestnina za določen čas se plača za uporabo cestninske ceste z motornim vozilom, katerega največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg, ne glede na največjo dovoljeno maso priklopnega vozila. Cestninske razrede za plačilo cestnine iz tega odstavka določi Vlada Republike Slovenije, pri čemer morata biti določena ločena cestninska razreda za enosledna vozila in za dvosledna vozila.
 
(9)
Cestnina iz prejšnjega odstavka se plača za uporabo cestninskih cest v posameznem koledarskem letu ali za šest zaporednih mesecev.
 
(10)
Ponderirano povprečje cestnin mora biti v sorazmerju s stroški gradnje, obratovanja in razvoja cestninskih cest oziroma cestninskih cestnih objektov.
 
(11)
Brez poseganja v ponderirano povprečje cestnin se lahko cestnina določi tudi glede na:
 
-
emisije izpušnih plinov vozila s tem, da se lahko cestnina, ki se zaračunava za vozila, ki izpolnjujejo najstrožje kriterije glede emisij, poveča za enakovredna vozila, ki izpolnjujejo najnižje kriterije glede teh emisij, največ za 50%;
 
-
dnevni čas vožnje, pod pogojem, da nobena cestnina za več kot 100% ne presega cestnine, ki se zaračunava v najcenejšem delu dneva.
 
(12)
Vsako razlikovanje cestnin, ki se zaračunavajo glede na vrste emisij izpušnih plinov vozil ali dnevni čas, mora biti sorazmerno z zaželenim ciljem.
 
(13)
Obveznost plačila cestnine mora biti določena nediskriminatorno glede na državno pripadnost uporabnika ali lastnika vozila oziroma prevoznika, glede na mesto registracije ali glede na izvor oziroma namembno mesto vozila. Vlada Republike Slovenije lahko določi, da se cestnina ne plačuje za prevoze z intervencijskimi in vojaškimi vozili, prevoze humanitarne pomoči in prevoze upravljavca cestninske ceste oziroma cestninskega cestnega objekta.
 
(14)
Način plačevanja in nadzor plačevanja cestnine morata potekati tako, da čim manj ovirata prost pretok prometa in brez obveznih kontrol ali pregledov na mejah Republike Slovenije z drugimi državami članicami Evropske unije. Upravljavec cestninskih cest in cestninskih cestnih objektov mora poskrbeti za primerne objekte na mestih plačevanja cestnine, tako da je zagotovljena varnost cestnega prometa.
 
(15)
Določbe tega člena se uporabljajo tudi za primer, ko na podlagi posebnega zakona določi višino, način plačevanja, način cestninjenja, način evidentiranja plačil in nadzor nad vplačevanjem upravljavec določenih cestninskih cest in cestninskih cestnih objektov s soglasjem Vlade Republike Slovenije.«.
 

2. člen

 
Za 11.b členom se doda nov 11.c člen, ki se glasi:
 

»11.c člen

(plačilo cestnine za uporabo cestninske ceste za določen čas)

 
(1)
Za plačilo cestnine iz osmega odstavka 11.a člena tega zakona izdaja upravljavec cestninskih cest, ki v skladu z Zakonom o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo) upravlja določene cestninske ceste, nalepke, ki dokazujejo, da je bila za določeno vozilo plačana cestnina za uporabo cestninskih cest za določen čas v skladu s tem zakonom (v nadaljnjem besedilu: vinjeta). Vinjete ni dovoljeno ponarediti ali prenarediti. Vinjete se izdajo za različne cestninske razrede in za obdobje posameznega koledarskega leta ali za šest zaporednih mesecev (v nadaljnjem besedilu: letna in polletna vinjeta).
 
(2)
Upravljavec cestninskih cest iz prejšnjega odstavka opravlja v zvezi z izdajo vinjet zlasti naslednje naloge:
 
-
organizira in zagotavlja pravočasno izdelavo vinjet in njihov prevoz;
 
-
organizira in zagotavlja varovanje vinjet v času izdelave, skladiščenja in prevoza;
 
-
prodaja ali organizira prodajo vinjet;
 
-
obvešča voznike in druge uporabnike o načinu cestninjenja z vinjeto, mestih za nakup vinjete ter o ceni različnih vinjet.
 
(3)
Cestnino iz osmega odstavka 11.a člena tega zakona plača cestninski zavezanec tako, da pred vstopom na cestninsko cesto kupi vinjeto za ustrezen cestninski razred in jo nalepi na vetrobransko steklo vozila. Vlada Republike Slovenije določi primere, ko se zaradi tehničnih značilnosti vozila lahko vinjeta izjemoma namesti na vozilo na drugačen način. Vinjeta se lahko uporabi le za eno vozilo in mora biti izdelana tako, da se ob odstranitvi uniči.
 
(4)
Nakup in predpisan način uporabe vinjete omogoča vožnjo vozila, katerega največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg, ne glede na največjo dovoljeno maso priklopnega vozila, po vseh cestah iz petega odstavka 11.a člena tega zakona, in sicer v naslednjem obdobju:
 
a)
letna vinjeta: v koledarskem letu, ki je označeno na vinjeti, in v decembru predhodnega leta ter v januarju naslednjega leta;
 
b)
polletna vinjeta: od trenutka nakupa vinjete do dneva, ki ima po preteku šestih mesecev isto številko kot dan nakupa vinjete, oziroma do preteka zadnjega dneva v šestem mesecu, če v šestem mesecu takšnega dneva ni.
 
(5)
Če je bila vinjeta nenamerno uničena ali če jo je uničila tretja oseba, za katero cestninski zavezanec ne odgovarja, ima za preostali čas uporabe cestninske ceste cestninski zavezanec pravico do nove vinjete za isto časovno obdobje.
 
(6)
Vlada Republike Slovenije določi obliko, vsebino, prodajno ceno in druge značilnosti vinjet, podrobneje predpiše način njihove izdaje in uporabe ter uredi druga vprašanja cestninjenja z vinjetami.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window