Navigacija

Uredba o državnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo dela daljnovoda 2 × 110 kV Gorica–Divača (odsek Renče)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 47-2070/2016, stran 6996 DATUM OBJAVE: 1.7.2016

RS 47-2070/2016

 
 

2070. Uredba o državnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo dela daljnovoda 2 × 110 kV Gorica–Divača (odsek Renče)

 
 
Na podlagi drugega odstavka 37. člena v zvezi s prvim odstavkom 62. člena in na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12) v zvezi s 27. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O 
o državnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo dela daljnovoda 2 × 110 kV Gorica–Divača (odsek Renče)

 

I. SPLOŠNI DOLOČBI

 

1. člen

(podlaga državnega prostorskega načrta)

 
(1)
S to uredbo se v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 – ZPNačrt in 57/12 – ZPNačrt-B) in Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt in 57/12 – ZPNačrt-B) sprejme državni prostorski načrt za rekonstrukcijo dela daljnovoda 2 × 110 kV Gorica–Divača (odsek Renče) (v nadaljnjem besedilu: državni prostorski načrt).
 
(2)
Grafični del državnega prostorskega načrta, iz katerega je razvidno območje tega načrta, je kot priloga sestavni del te uredbe.
 
(3)
Državni prostorski načrt je v februarju 2016 pod številko projekta 11055 izdelalo podjetje ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje, d. o. o., Maribor.
 

2. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta uredba določa načrtovane prostorske ureditve, območje državnega prostorskega načrta, pogoje glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, pogoje glede križanj oziroma prestavitev gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra ter priključevanja prostorskih ureditev nanje, pogoje celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, upravljanja voda, varovanja zdravja ljudi, obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe prostorske ureditve, druge pogoje in zahteve za izvajanje državnega prostorskega načrta, dopustna odstopanja in nadzor.
 
(2)
Sestavine iz prejšnjega odstavka so grafično prikazane v državnem prostorskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami v tiskani obliki na vpogled na ministrstvu, pristojnem za prostor, in pri službi, pristojni za urejanje prostora v Občini Renče - Vogrsko.
 
(3)
Postopek celovite presoje vplivov na okolje je bil izveden, okoljsko poročilo pa je v januarju 2016 pod številko projekta D7451-1P/01B izdelal IBE, d. d.
 
(4)
Postopek presoje vplivov na okolje ni bil izveden, ker s tem državnim prostorskim načrtom niso načrtovani taki posegi v okolje, za katere ga je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, treba izvesti. V predhodnem postopku za nameravani poseg v okolje je bil pridobljen sklep št. 35405-71/2014-32 z dne 26. 11. 2015, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, in sicer da za nameravani poseg v okolje ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.
 
(5)
Oznake, navedene v 3. in 6. členu te uredbe, so oznake objektov iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta.
 

II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE

 

3. člen

(načrtovane prostorske ureditve)

 
(1)
S tem državnim prostorskim načrtom se načrtujejo naslednje prostorske ureditve:
 
-
rekonstrukcija dela daljnovoda 2 × 110 kV Gorica–Divača (odsek Renče) (v nadaljnjem besedilu: daljnovod), ki obsega gradnjo nadzemnega voda med stojnim mestom (v nadaljnjem besedilu: SM) 32 in 33 ter med SM 35 in 39, gradnjo podzemnega kabla med SM 33 in 35 ter namestitev vodnikov na obstoječe stebre med SM 31 in 32;
 
-
gradnja novih dostopnih poti do SM stebrov daljnovoda;
 
-
preureditev obstoječe infrastrukture, ki jo daljnovod križa;
 
-
posek rastja in sanacijske zasaditve;
 
-
odstranitev stebrov, ki ne bodo več v uporabi.
 
(2)
Gradnja nadzemnega voda obsega gradnjo stebrov s temelji, napenjanje vodnikov z obesno in spojno opremo ter ureditev ozemljitev in optičnih telekomunikacijskih povezav.
 
(3)
Gradnja podzemnega kabla obsega namestitev kabla v zemljo z dodatno mehansko zaščito na mestih prečkanj in ureditev optičnih telekomunikacijskih povezav.
 
(4)
Namestitev vodnikov na obstoječe stebre obsega napenjanje vodnikov z obesno in spojno opremo, namestitev oznak za preprečitev zaletavanja ptic in ureditev ozemljitev ter optičnih telekomunikacijskih povezav.
 
(5)
Odstranijo se dvosistemski stebri na SM 33, 34, 35, 36 in 37 ter enosistemski stebri na SM 55, 61 in 62.
 

III. OBMOČJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window