Navigacija

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Topliško vas

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 70-3476/2018, stran 10874 DATUM OBJAVE: 2.11.2018

VELJAVNOST: od 17.11.2018 / UPORABA: od 17.11.2018

RS 70-3476/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 17.11.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 25.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 70/18

Časovnica

Na današnji dan, 25.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 17.11.2018
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3476. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Topliško vas

 
 
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 17/18) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 31. redni seji dne 16. 10. 2018 sprejel
 

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Topliško vas

 

I. UVODNE DOLOČBE

 

1. člen

(podlaga in predmet za OPPN)

 
(1)
S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za Topliško vas (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je izdelalo podjetje M MUNDUS Mateja Sušin Brence s.p., pod št. projekta PA-1711.
 
(2)
Skladno z 273. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) se je postopek predmetnega OPPN vodil skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2).
 
(3)
OPPN se sprejme ob upoštevanju Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 91/12) in izdelanih strokovnih podlag za spremembo le-tega.
 
(4)
Na območju OPPN se načrtujejo stanovanjske in počitniške stavbe in stavbe centralnih dejavnosti s spremljajočimi stavbami in infrastrukturo. Določijo se robna merila in pogoji za posege v prostor.
 

2. člen

(pomen izrazov in kratic)

 
(1)
Kratice, uporabljene v tem odloku, imajo naslednji pomen:
 
– CD
druga območja centralnih dejavnosti
– EUP
enota urejanja prostora
– FZ
faktor zazidanosti parcele
– FZP
faktor zelene površine
– GJI
gospodarska javna infrastruktura
– GP
gradbena parcela
– K
klet
– M
mansarda
– OPN
Občinski prostorski načrt Občine Šmarješke Toplice
– OPPN
Občinski podrobni prostorski načrt za Topliško vas
– P
pritličje
– SP
območja počitniških hiš
– UE
ureditvena enota
 
(2)
Dvojček je prostostoječa stanovanjska stavba, ki jo sestavljata dve stanovanjski enoti, ki imata ločeni gradbeni parceli in ločena vhoda.
 
(3)
Faktor zazidanosti gradbene parcele je razmerje med tlorisno projekcijo zunanjih dimenzij največjih etaž nad terenom in površino gradbene parcele. Pri tlorisni projekciji se ne upoštevajo balkoni, napušči, nadstrešnica nad vhodom ipd., upošteva pa se tudi tlorisna projekcija enostavnih in nezahtevnih stavb na gradbeni parceli.
 
(4)
Faktor zelenih površin je razmerje med odprtimi bivalnimi površinami in celotno gradbeno parcelo. Za odprte bivalne površine se štejejo zelene površine in tlakovane površine, namenjene zunanjemu bivanju, ki ne služijo kot prometne površine ali komunalne funkcionalne površine (npr. dostopi, dovozi, parkirišča, prostori za ekološke otoke).
 
(5)
Gradbena meja je črta, ki je novozgrajene oziroma načrtovane stavbe s svojim najbolj izpostavljenim delom stavbe nad terenom ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali so od nje odmaknjene v notranjost zemljišča.
 
(6)
Kolenčni zid je stena v mansardni etaži in se meri od vrha zadnje medetažne konstrukcije do kapne lege.
 
(7)
Kubus pomeni volumen oblike kvadra oziroma kocke.
 
(8)
Mansarda je del stavbe, katere izkoriščeni prostori se nahajajo nad zadnjim nadstropjem in neposredno pod poševno, praviloma dvokapno streho.
 
(9)
Gradbena parcela je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt, in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu, oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu.
 
(10)
Površina za razvoj objekta(ov) predstavlja zemljišče, ki je omejeno z gradbenimi mejami, na katerem je možna gradnja enega ali več objektov pod pogoji, ki jih določa ta odlok.
 
(11)
Praviloma pomeni, da je treba upoštevati določila odloka. Če pa to zaradi utemeljenih razlogov in omejitev (razmere na terenu, geomehanske lastnosti tal in drugi utemeljeni razlogi) ni možno, je treba odstop od določil tega odloka obrazložiti in utemeljiti v postopku za pridobitev upravnega dovoljenja za poseg v prostor.
 
(12)
Spremljajoča dejavnost je tista dejavnost, ki ni zajeta v osnovni namenski rabi, a se lahko umešča pod pogojem, da na osnovno namensko rabo nima negativnih vplivov.
 
(13)
Zelena streha je streha, ki jo pokriva zemljina z vegetacijskim slojem.
 

3. člen

(vsebina)

 
(1)
OPPN vsebuje poleg tekstualnega dela (v nadaljevanju: odlok) tudi grafični del ter priloge.
 
(2)
Vsebina odloka določa:
 
1.
opis prostorskih ureditev,
 
2.
območje urejanja,
 
3.
umestitev načrtovanih ureditev v prostor,
 
4.
zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
 
5.
rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
 
6.
rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave,
 
7.
način, vrsta in namen prenove naselja ali njegovega dela,
 
8.
rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
 
9.
etapnost izvedbe prostorske ureditve,
 
10.
velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev,
 
11.
obveznosti udeležencev graditve objektov,
 
12.
usmeritve za določanje meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN.
 
(3)
Grafični del vsebuje naslednje načrte:
 
1. Območje OPPN
1.0 na OPN
M 1:5000
1.1 na TTN
M 1:10000
1.2 na DOF
M 1:2000
1.3 na geodetskem načrtu
M 1:1000
2. Vplivi in povezave
M 1:5000
3. Ureditvena situacija
M 1:500
3.1. Karakteristični prerezi
M 1:250
4. Prometne ureditve
M 1:500
5. Infrastruktura
M 1:500
6. Parcelacija
M 1:500
 
(4)
OPPN ima naslednje obvezne priloge: izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta, prikaz stanja prostora, strokovne podlage za pripravo OPPN, smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, obrazložitev in utemeljitev OPPN in povzetek za javnost.
 
(5)
Glede na z OPPN načrtovane ureditve in varovanja, okoljskega poročila za postopek celovite presoje vplivov na okolje ni bilo potrebno izdelati, zato ni predmet obveznih prilog.
 

II. OPIS PROSTORSKIH UREDITEV

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window