Navigacija

Sklep o letnih nadomestilih za opravljanje nadzora in taksah v zvezi s postopki odločanja Banke Slovenije

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 202-4070/2021, stran 12784 DATUM OBJAVE: 24.12.2021

VELJAVNOST: od 8.1.2022 / UPORABA: od 8.1.2022

RS 202-4070/2021

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 8.7.2022 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 28.11.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 202/21

Časovnica

Na današnji dan, 28.11.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 8.7.2022
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4070. Sklep o letnih nadomestilih za opravljanje nadzora in taksah v zvezi s postopki odločanja Banke Slovenije

 
 
Na podlagi šestega odstavka 268. člena, 362. člena ter 377. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 92/21 in 123/21 - ZBNIP; v nadaljnjem besedilu: ZBan-3), 7. člena Zakona o izvajanju Uredbe (EU) o določitvi splošnega okvira za listinjenje in o vzpostavitvi posebnega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje (Uradni list RS, št. 22/19; v nadaljnjem besedilu: ZIUDSOL), 5. člena Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (Uradni list RS, št. 8/19; v nadaljnjem besedilu: uredba o izvajanju Uredbe 648/2012/EU), 30. člena Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. 10. 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (UL L št. 287 z dne 29. 10. 2013, str. 63; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1024/2013/EU), 8., 40. in 48. člena Zakona o hipotekarni in komunalni obveznici (Uradni list RS, št. 10/12 in 47/12; v nadaljnjem besedilu: ZHKO-1), 6., 33. in 47. člena Zakona o hipotekarni in komunalni obveznici (Uradni list RS, št. 123/21; v nadaljnjem besedilu: ZHKO-2), 7. člena Zakona o izvajanju Uredbe (EU) o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (Uradni list RS, št. 30/18; v nadaljnjem besedilu: ZIUDPNP)ter prvega odstavka 31. člena in 53. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17; v nadaljnjem besedilu: ZBS-1) izdaja Svet Banke Slovenije
 

S K L E P
o letnih nadomestilih za opravljanje nadzora in taksah v zvezi s postopki odločanja Banke Slovenije

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina sklepa)

 
Ta sklep določa:
 
1.
način izračuna letnega nadomestila za opravljanje nadzora Banke Slovenije po ZBan-3, ZBS-1, ZIUDSOL, uredbi o izvajanju Uredbe 648/2012/EU ter ZIUDPNP;
 
2.
zavezance za plačilo letnega nadomestila za nadzor Banke Slovenije ter takse za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljen in takse za dejanja v postopku odločanja;
 
3.
takse za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj na podlagi:
 
-
ZBan-3,
 
-
Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. 6. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/1043 z dne 24. junija 2021 o podaljšanju prehodnih določb iz Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s kapitalskimi zahtevami za izpostavljenosti do centralnih nasprotnih strank (UL L št. 225 z dne 25. 6. 2021, str. 52) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 575/2013/EU),
 
-
ZIUDSOL,
 
-
uredbe o izvajanju Uredbe 648/2012/EU,
 
-
ZHKO-1,
 
-
ZHKO-2,
 
-
ZIUDPNP;
 
4.
takse za dejanja, ki jih opravi Banka Slovenije, kadar je pristojna za posamezna dejanja v postopku odločanja o zadevah, za katere je na podlagi Uredbe 1024/2013/EU pristojna Evropska centralna banka;
 
5.
druge takse v skladu z določbami ZBan-3.
 

2. člen

(opredelitev pojmov)

 
(1)
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah aktov, navedenih v prejšnjem členu ter v predpisih, izdanih na njihovi podlagi.
 
(2)
Pojem »dovoljenje« se za namen 3. in 4. poglavja tega sklepa uporablja tudi za soglasje, odobritev, izvzetje in opustitev, kot so določeni v aktih iz 3. točke prejšnjega člena.
 
(3)
Pojem »vzporedni postopki izdaje dovoljenja za kvalificirani delež« pomeni postopke, v katerih isti bodoči kvalificirani imetnik v okviru pridobitve neposrednega kvalificiranega deleža v kreditni instituciji s sedežem v eni sodelujoči državi članici namerava hkrati pridobiti tudi posredni kvalificirani delež v eni ali več kreditnih institucijah s sedežem v različnih sodelujočih državah članicah znotraj enotnega mehanizma nadzora, pri čemer je vsaj ena od kreditnih institucij banka s sedežem v Republiki Sloveniji.
 

3. člen

(zavezanec za plačilo)

 
(1)
Zavezanec za plačilo letnega nadomestila za opravljanje nadzora (v nadaljnjem besedilu: letno nadomestilo) je subjekt, nad katerim Banka Slovenije izvaja nadzor oziroma pri nadzoru sodeluje v skladu z določbami aktov iz 1. točke 1. člena tega sklepa, in sicer:
 
1.
banka;
 
2.
hranilnica;
 
3.
podružnica banke tretje države;
 
4.
podružnica banke države članice;
 
5.
odobreni finančni holding;
 
6.
odobreni mešani finančni holding.
 
(2)
V primeru, da oseba pridobi status zavezanca za plačilo letnega nadomestila znotraj posameznega koledarskega leta, se za plačilo letnega nadomestila upošteva njegov sorazmerni del glede na število polnih mesecev opravljanja nadzora Banke Slovenije nad zavezancem.
 
(3)
V primeru, da zavezancu status iz 1. do 6. točke prvega odstavka tega člena preneha znotraj posameznega koledarskega leta in ima pravnega naslednika, ki je sam zavezanec za plačilo letnega nadomestila iz prvega odstavka tega člena, se letno nadomestilo za zadevnega zavezanca upošteva v njegovem sorazmernem delu glede na število polnih mesecev opravljanja nadzora Banke Slovenije pri njegovem pravnem nasledniku. Če zavezanec nima pravnega naslednika ali če ta ni sam zavezanec za plačilo letnega nadomestila iz prvega odstavka tega člena, se sorazmerni del letnega nadomestila porazdeli med vse zavezance za plačilo letnega nadomestila, ki so določeni v prvem odstavku tega člena, v skladu z metodologijo iz 4. člena tega sklepa.
 
(4)
Zavezanec za plačilo takse je vložnik zahteve za izdajo dovoljenja v postopku odločanja Banke Slovenije oziroma v primerih iz 4. točke 1. člena tega sklepa vložnik zahteve za izdajo dovoljenja v postopku odločanja Evropske centralne banke.
 

2. LETNO NADOMESTILO

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window