Navigacija

Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 34-1363/2008, stran 3258 DATUM OBJAVE: 7.4.2008

VELJAVNOST: od 22.4.2008 / UPORABA: od 22.4.2008

RS 34-1363/2008

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 13.8.2011 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 25.11.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 34/08, 61/11

Časovnica

Na današnji dan, 25.11.2020 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 13.8.2011
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1363. Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov

 
 
Na podlagi drugega odstavka 19. člena ter petega in šestega odstavka 20. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US in 33/07 – ZPNačrt) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O 
o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta uredba določa pogoje v zvezi z obremenjevanjem tal z vnašanjem odpadkov in obvezno ravnanje pri načrtovanju in izvedbi vnašanja zemeljskega izkopa ali umetno pripravljene zemljine zaradi izboljšanja ekološkega stanja tal.
 
(2)
Ta uredba določa tudi pogoje uporabe gradbenega materiala, pripravljenega iz obdelanih ali neobdelanih, izvornih ali odpadnih mineralnih surovin, če se ob stiku s padavinsko, podzemno ali površinsko vodo nevarne snovi lahko začnejo lužiti.
 
(3)
Za vprašanja v zvezi z obremenjevanjem tal z vnašanjem odpadkov, ki niso posebej urejena s to uredbo, in splošnimi pogoji ravnanja z odpadki, se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z odpadki.
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
 
1.
izboljšanje ekološkega stanja tal je vnašanje zemeljskega izkopa ali umetno pripravljene zemljine v ali na tla zaradi njegove rekultivacije, nasipavanja zemljišč pri vzpostavitvi novega stanja tal ali zaradi zapolnjevanja izkopov zaradi vzpostavitve prvotnega stanja tal;
 
2.
rekultivacija je ukrep za vzpostavitev ponovne rodovitnosti tal, pri čemer krovni del zajame od 30 do 50 cm rekultiviranih tal;
 
3.
tla so površinski del litosfere, ki ga sestavljajo mineralne in organske snovi, voda, zrak in organizmi;
 
4.
težka tla so tla glinaste sestave in tla glinaste sestave, zmešana s tlemi meljaste ali peščene sestave, ali s tlemi, ki so zmes meljaste in ilovnate sestave;
 
5.
srednje težka tla so tla meljaste sestave, tla ilovnate sestave in tla ilovnate sestave, zmešana s tlemi glinaste ali meljaste sestave ali s tlemi, ki so zmes peščene in ilovnate sestave;
 
6.
lahka tla so tla peščene sestave in tla peščene sestave, zmešana s tlemi ilovnate sestave;
 
7.
zemljina je neizkopan, onesnažen ali neonesnažen del tal;
 
8.
mineralne surovine so surovine, pridobljene z izkoriščanjem organskih ali anorganskih snovi v zemeljski skorji razen vode v skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo;
 
9.
zemeljski izkop je odpadek, sestavljen iz prsti, mineralnih sedimentov in kamenja, ki nastanejo pri izkopavanju ali odkrivanju tal ali podtalja;
 
10.
umetno pripravljena zemljina je glede sestavin tlom in podtalju enak ali podoben mineralni ali mineralnoorganski material, ki se pridobi s predelavo zemeljskega izkopa in drugih mineralnih odpadkov, mineralnoorganskih odpadkov, odpadnih naplavin v skladu s predpisi, ki urejajo vode, ali drugih podobnih odpadkov, če je v svojih značilnostih podoben naravnim tlom ali podtalju in lahko prevzema vse pomembne naloge tal ali podtalja;
 
11.
odpadne mineralne surovine so odpadki, ki nastajajo pri raziskovanju, pridobivanju, predelavi in skladiščenju mineralnih surovin in obratovanju kamnolomov v skladu z Direktivo 2006/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih ekstraktivnih dejavnosti ter o spremembi direktive 2004/35/ES (UL L št. 102 z dne 11. 4. 2006, str. 15);
 
12.
polnilo pri gradnji objektov je gradbeni material za zapolnjevanje gradbenih jam ali jarkov v tleh ali pri gradnji nasipov, vodnih objektov ali nosilnih slojev za ceste ali tirnice ali temelje drugih objektov ali za nadomestitev prvotnih tal zaradi katerega koli drugega razloga. Za polnilo pri gradnji objektov se šteje tudi gradbeni material, ki se uporablja za izdelavo utrjenih cestnih ali drugih nepokritih površin, razen če se uporablja kot sestavina za vodo neprepustne plasti utrjene površine. Za polnilo se ne štejejo gradbeni materiali, ki se uporabljajo za izdelavo oblog ali plasti, odpornih proti mrazu ali prepustnosti za vodo, in drenažnih slojev;
 
13.
obdelane odpadne mineralne surovine so agregati za nevezane in hidravlično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih ali za gradnjo cest ali agregati za beton, ki so proizvedeni z obdelavo nenevarnih muljev z dna površinskih voda ali nenevarnih odpadkov mineralnega izvora iz podskupine 17 05 s klasifikacijskega seznama iz priloge 7 Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08) (gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov – vključno z zemeljskimi izkopi z onesnaženih območij), če je za njihovo proizvodnjo izdan certifikat o skladnosti sistema kontrole proizvodnje in nadzora nad njo v skladu s standardom SIST EN 13242.
 

3. člen

(uporaba)

 
(1)
Ta uredba se ne uporablja za ravnanje z odpadnimi mineralnimi surovinami, odpadnimi naplavinami in zemeljskim izkopom, ki so tako onesnaženi z nevarnimi snovmi, da se v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, uvrščajo med nevarne odpadke.
 
(2)
Ta uredba se ne uporablja za obremenjevanje tal z:
 
1.
gradbenimi odpadki, ki se v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, lahko pripravijo za ponovno uporabo in ponovno uporabijo za gradbena dela na gradbišču, na katerem so ti odpadki nastali;
 
2.
obdelanimi ali neobdelanimi, izvornimi ali odpadnimi mineralnimi surovinami, razen če se uporabljajo kot polnilo pri gradnji objektov ali kot surovina za proizvodnjo gradbenega materiala, ki se ga uporablja kot polnilo pri gradnji objektov;
 
3.
odpadnimi naplavinami, ki se v skladu s predpisi, ki urejajo vode, premeščajo znotraj območja površinskih voda zaradi upravljanja voda in vodnih poti ali preprečevanja poplav ali blažitve posledic poplav in suše, če se odpadne naplavine ne uvrščajo med nevarne gradbene odpadke v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;
 
4.
zemeljskim izkopom, mineralnimi materiali, mineralnoorganskimi materiali ali odpadnimi naplavinami, ki nastajajo zaradi posledic naravnih pojavov ali nesreč ali pri izvajanju zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah.
 

II. ZAHTEVE ZA OBREMENJEVANJE TAL Z VNOSOM ZEMELJSKEGA IZKOPA, UMETNO PRIPRAVLJENE ZEMLJINE IN POLNILA PRI OBJEKTIH

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window