Navigacija

Sklep o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz prava Unije

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 28-1108/2016, stran 3900 DATUM OBJAVE: 15.4.2016

RS 28-1108/2016

 
 

1108. Sklep o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz prava Unije

 
Na podlagi 9. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15), prvega odstavka 23. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) ter v povezavi z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 575/2013) in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/61 z dne 10. oktobra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevo glede likvidnostnega kritja za kreditne institucije (UL L št. 11 z dne 17. januarja 2015, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba (EU) 2015/61), izdaja Svet Banke Slovenije
 

S K L E P 
o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz prava Unije

 

1. člen

Vsebina in področje uporabe

 
(1)
Ta sklep podrobneje določa nekatere opcije in diskrecijske pravice, ki so prenesene na pristojne organe po pravu Unije o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije, in jih izvaja Banka Slovenije, kadar je pristojna in odgovorna za izvajanje nadzora.
 
(2)
Sklep se uporablja v zvezi s kreditnimi institucijami, ki se razvrstijo kot manj pomembne kreditne institucije v skladu s členom 6(4) Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (UL L št. 287 z dne 29. oktobra 2013, str. 63; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1024/2013) ter delom IV in členom 147(1) Uredbe (EU) št. 468/2014 Evropske centralne banke z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi okvira za sodelovanje znotraj enotnega mehanizma nadzora med Evropsko centralno banko in pristojnimi nacionalnimi organi ter z imenovanimi nacionalnimi organi (UL L št. 141 z dne 14. maja 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 468/2014).
 
(3)
Ne glede na drugi odstavek tega člena se tudi za kreditne institucije, ki se razvrstijo kot pomembne kreditne institucije v skladu s členom 6(4) Uredbe (EU) št. 1024/2013 ter delom IV in členom 147(1) Uredbe (EU) št. 468/2014, uporabljajo naslednji členi tega sklepa:
 
(a)
4. člen: Člen 124(2) Uredbe (EU) št. 575/2013: izpostavljenosti, zavarovane s hipotekami na stanovanjske nepremičnine;
 
(b)
6. člen: Člen 178(2)(d) Uredbe (EU) št. 575/2013: pomembna kreditna obveznost v zamudi za namen opredelitve neplačila;
 
(c)
15. člen: Člen 468(3) Uredbe (EU) št. 575/2013: nerealizirani dobički, merjeni po pošteni vrednosti;
 
(d)
17. člen: Člen 473(1) Uredbe (EU) št. 575/2013: uvedba sprememb mednarodnega računovodskega standarda 19;
 
(e)
drugi odstavek 19. člena: Člen 478(3)(a) in (b) Uredbe (EU) št. 575/2013: veljavni odstotki za odbitek pomembnih naložb v subjektih finančnega sektorja in odloženih terjatev za davek, ki se nanašajo na prihodnji dobiček, od navadnega lastniškega temeljnega kapitala;
 
(f)
22. člen: Člen 481(1) in (5) Uredbe (EU) št. 575/2013: dodatni filtri in odbitki;
 
(g)
24. člen: Člen 494 Uredbe (EU) št. 575/2013: sprejemljivi kapital.
 

2. člen

Opredelitev pojmov

 
(1)
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah Uredbe (EU) št. 575/2013, Uredbe (EU) št. 1024/2013, člena 2 Uredbe (EU) št. 468/2014 in Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
 
(2)
Nacionalni ukrepi za prenos Direktive 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. junija 2006, str. 1; v nadaljnjem besedilu Direktiva 2006/48/ES) in 2006/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o kapitalski ustreznosti investicijskih podjetij in kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. junija 2006, str. 201), na katere se sklicuje Uredba (EU) št. 575/2013, so Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo (52/11 – popravek), 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11, 59/11, 85/11, 48/12, 105/12, 56/13, 63/13 – ZS-K in 96/13) in na njegovi podlagi sprejeti predpisi.
 

POGLAVJE I

Kapital

 

3. člen

Člen 89(3) Uredbe (EU) št. 575/2013: uteži tveganja in prepoved kvalificiranih deležev izven finančnega sektorja

 
Brez poseganja v člen 90 Uredbe (EU) št. 575/2013 kreditne institucije pri izračunu kapitalskih zahtev v skladu z delom 3 Uredbe (EU) št. 575/2013 uporabijo utež tveganja 1 250 % za višjega izmed naslednjih zneskov:
 
(a)
znesek kvalificiranih deležev v družbah iz člena 89(1) Uredbe (EU) št. 575/2013, ki presega 15 % sprejemljivega kapitala kreditne institucije, in
 
(b)
skupen znesek kvalificiranih deležev v družbah iz člena 89(2) Uredbe (EU) št. 575/2013, ki presega 60 % sprejemljivega kapitala kreditne institucije.
 

POGLAVJE II

Kapitalske zahteve

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window