Navigacija

Uredba o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 9-345/2015, stran 716 DATUM OBJAVE: 13.2.2015

VELJAVNOST: od 14.2.2015 / UPORABA: od 27.2.2015

RS 9-345/2015

Verzija 7 / 7

Čistopis se uporablja od 14.11.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 26.9.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 9/15, 13/15, 68/16, 59/18, 11/19, 67/19, 164/20

Časovnica

Na današnji dan, 26.9.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 14.11.2020
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

345. Uredba o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

 
 
Na podlagi 10. in 12. člena ter v zvezi z 22. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR in 26/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

 

I. SPLOŠNI DOLOČBI

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta uredba ureja izvajanje ukrepa Prenos znanja in dejavnosti informiranja ter ukrepa Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah iz programa, ki ureja razvoj podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020). PRP 2014–2020 je dostopen na osrednjem spletnem mestu državne uprave in na spletni strani programa razvoja podeželja (http://www.program-podezelja.si).
 
(2)
S to uredbo se za ukrepa iz prejšnjega odstavka določajo vrsta podukrepov, namen in cilji podukrepov, upravičenci, upravičeni stroški, pogoji za dodelitev sredstev, pogoji za izplačilo sredstev ter skupne določbe za izvajanje:
 
1.
Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/1041 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede virov za posebno dodelitev za pobudo za zaposlovanje mladih (UL L št. 231 z dne 17. 7. 2020, str. 4);
 
2.
Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/872 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 glede posebnega ukrepa za zagotovitev izjemne začasne podpore v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) kot odziv na izbruh COVID-19 (UL L št. 204 z dne 26. 6. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
 
3.
Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2020/760 z dne 17. decembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za upravljanje uvoznih in izvoznih tarifnih kvot, za katere so potrebna dovoljenja, ter dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede položitve varščin pri upravljanju tarifnih kvot (UL L št. 185 z dne 12. 6. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
 
4.
Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/723 z dne 16. februarja 2017 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 107 z dne 25. 4. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 640/2014/EU);
 
5.
Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/1009 z dne 10. julija 2020 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 808/2014 in (EU) št. 809/2014 v zvezi z nekaterimi ukrepi za reševanje krize zaradi izbruha COVID-19 (UL L št. 224 z dne 13. 7. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 808/2014/EU);
 
6.
Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/1009 z dne 10. julija 2020 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 808/2014 in (EU) št. 809/2014 v zvezi z nekaterimi ukrepi za reševanje krize zaradi izbruha COVID-19 (UL L št. 224 z dne 13. 7. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU);
 
7.
Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/967 z dne 26. aprila 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 907/2014 v zvezi z neupoštevanjem plačilnih rokov in menjalnim tečajem, ki se uporablja pri pripravi izjave o odhodkih (UL L št. 174 z dne 10. 7. 2018, str. 2), in
 
8.
Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 908/2014 z dne 6. avgusta 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in drugimi organi, finančnim upravljanjem, potrjevanjem obračunov, pravili o kontrolah, varščinami in preglednostjo (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 59), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/936 z dne 6. junija 2019 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 808/2014, (EU) št. 809/2014 in (EU) št. 908/2014 glede finančnih instrumentov, vzpostavljenih na podlagi programov za razvoj podeželja (UL L št. 149 z dne 7. 6. 2019, str. 58).
 
(3)
Ta uredba ureja tudi izvajanje ukrepa Prenos znanja in dejavnosti informiranja, ki se nanaša na vsebine s področja gozdarstva, za izvajanje Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2019/289 z dne 19. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 48 z dne 20. 2. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU).
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
 
-
upravičenci so izbrani izvajalci storitev, ki so v skladu s 14. in 15. členom Uredbe 1305/2013/EU določeni v 5., 9. in 14. členu te uredbe, oziroma za vsebine gozdarstva izvajalci storitev, ki so v skladu s četrtim odstavkom 38. člena Uredbe 702/2014/EU določeni v 5. in 9. členu te uredbe;
 
-
udeleženci so prejemniki subvencioniranih storitev, opredeljeni v prvem stavku drugega odstavka 14. člena Ured­be 1305/2013/EU in v četrtem odstavku 38. člena Uredbe 702/2014/EU, določeni v 6. in 10. členu te uredbe;
 
-
prejemniki storitev svetovanja so v skladu s prvim od­stavkom 15. člena Uredbe 1305/2013/EU določeni v 15. členu te uredbe;
 
-
ministrstvo je naročnik javnih naročil storitev v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje;
 
-
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) je akreditirana plačilna agencija in izvajalec plačila javnih naročil storitev v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje;
 
-
gospodarstvo je gospodarstvo, kot je določeno v predpisih, ki določajo identifikacijo in registracijo rejnih živali. Na kmetijskem gospodarstvu je lahko eno ali več gospodarstev;
 
-
G-MID je identifikacijska številka gospodarstva v skladu s predpisom, ki ureja identifikacijo in registracijo prašičev. Če je v okviru kmetijskega gospodarstva več gospodarstev, ima vsako svojo G-MID številko;
 
-
podjetje v težavah je podjetje iz 14. točke 2. člena Uredbe 702/2014/EU;
 
-
datum dodelitve pomoči je datum podpisa pogodbe, sklenjene v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, med ministrstvom, agencijo in izvajalci (v nadaljnjem besedilu: po­godba), s čimer se pravica do prejema pomoči prenese na upravičenca;
 
-
dejavnosti informiranja iz Uredbe 1305/2013/EU so ukrepi informiranja iz Uredbe 808/2014/EU;
 
-
uporabniki gozdov so osebe, ki na podlagi pisnega soglasja lastnika gozda in v skladu s predpisi opravljajo goz­darska dela v gozdu,
 
-
dopolnilne dejavnosti so dejavnosti pridelave, predelave in trženja, ki so v povezavi s proizvodi iz priloge 1 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C št. 202 z dne 7. 6. 2016, str. 47);
 
-
kmetijski sektor so vsa podjetja, ki so dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, predelavi in trženju kmetijskih proizvodov.
 

II. Ukrep 1 - PRENOS ZNANJA IN DEJAVNOSTI INFORMIRANJA

 

1. Splošno

 

3. člen

(namen ukrepa)

 
(1)
V okviru ukrepa 1 - Prenos znanja in dejavnosti informiranja se izvajata naslednja podukrepa:
 
-
podukrep 1.1 - Podpora za dejavnosti poklicnega uspo­sabljanja in pridobivanja spretnosti (v nadaljnjem besedilu: podukrep 1.1) in
 
-
podukrep 1.2 - Podpora za demonstracijske aktivnosti in dejavnosti informiranja (v nadaljnjem besedilu: podukrep 1.2).
 
(2)
Namen ukrepa 1 - Prenos znanja in dejavnosti in­formiranja je povečati raven usposobljenosti oseb dejavnih v kmetijskem in gozdarskem sektorju.
 

2. Podukrep 1.1 - Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window