Navigacija

Odlok o proračunu Občine Štore za leto 2018

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 79-3844/2017, stran 12344 DATUM OBJAVE: 28.12.2017

VELJAVNOST: od 12.12.2017 / UPORABA: od 12.12.2017

RS 79-3844/2017

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 12.12.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 79/17

Časovnica

Na današnji dan, 3.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 12.12.2017
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3844. Odlok o proračunu Občine Štore za leto 2018

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 80/16 – ZIPRS1718) in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12, 38/14) je Občinski svet Občine Štore na 19. redni seji dne 12. 12. 2017 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Štore za leto 2018

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za Občino Štore za leto 2018 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v eurih
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun za leto 2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3.941.595
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.084.152
70
DAVČNI PRIHODKI
2.697.870
 
700 Davki na dohodek in dobiček
2.322.838
 
703 Davki na premoženje
293.238
 
704 Domači davki na blago in storitve
74.794
 
706 Drugi davki
7.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI
386.282
 
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
297.298
 
711 Takse in pristojbine
3.092
 
712 Globe in druge denarne kazni
6.870
 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
10.200
 
714 Drugi nedavčni prihodki
68.822
72
KAPITALSKI PRIHODKI
659.698
 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
349.200
 
721 Prihodki od prodaje zalog
0
 
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
310.498
73
PREJETE DONACIJE
0
 
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
 
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
197.745
 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
135.354
 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije
62.391
78 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
 
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.953.843
40
TEKOČI ODHODKI
1.449.228
 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
338.893
 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
51.146
 
402 Izdatki za blago in storitve
1.003.788
 
403 Plačila domačih obresti
16.545
 
409 Rezerve
38.856
41
TEKOČI TRANSFERI
1.117.786
 
410 Subvencije
0
 
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
772.233
 
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
151.154
 
413 Drugi tekoči domači transferi
194.399
 
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
1.379.399
 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.379.399
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
7.430
 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
7.430
 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
0
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–12.248
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
 
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
 
750 Prejeta vračila danih posojil
0
 
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
 
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
64.037
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
64.037
 
440 Dana posojila
64.037
 
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb
0
 
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
 
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–64.037
C.
RAČUN FINANCIRANJA
 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
38.194
50
ZADOLŽEVANJE
38.194
 
500 Domače zadolževanje
38.194
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
53.294
55
ODPLAČILA DOLGA
53.294
 
550 Odplačila domačega dolga
53.294
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 
– ali 0 ali +
–91.385
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–15.100
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X-IX.) 
12.248
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
91.600
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Štore.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
 
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi in podlagi tega odloka.
 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
 
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window