Navigacija

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2010

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 19-840/2010, stran 2361 DATUM OBJAVE: 12.3.2010

VELJAVNOST: od 13.3.2010 / UPORABA: od 13.3.2010

RS 19-840/2010

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 13.3.2010 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 4.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 19/10

Časovnica

Na današnji dan, 4.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 13.3.2010
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

840. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2010

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 46. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na seji dne 2. 3. 2010 sprejel
 

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2010

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

 
S tem odlokom se za Mestno občino Celje za leto 2010 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupine kontov.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
+-----+------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  66.718.911|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  45.509.113|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  33.648.481|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK      |  24.012.263|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |703 DAVKI NA PREMOŽENJE          |  8.577.100|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE   |  1.059.118|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  11.860.632|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKIH OD  |  6.178.966|
|   |PREMOŽENJA                |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |711 TAKSE IN PRISTOJBINE         |    16.500|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI     |   294.000|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV |   229.701|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI        |  5.141.465|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |  8.657.000|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV |  1.722.000|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPR,|  6.935.000|
|   |SREDSTEV                 |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |    8.512|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV   |    8.512|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  12.450.286|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH     |  12.375.286|
|   |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ         |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PROR. IZ   |    75.000|
|   |SREDSTEV PROR. EU             |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE    |    94.000|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |782 PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA  |    18.000|
|   |STRUKT. POLITIKO             |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH |    76.000|
|   |INSTITUCIJ                |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  66.346.294|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  15.700.791|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM   |  2.798.745|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO  |   457.055|
|   |VARNOST                  |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE     |  12.064.891|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI        |   320.000|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |409 REZERVE                |    60.100|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  24.118.294|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |410 SUBVENCIJE              |   925.243|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN       |  10.405.417|
|   |GOSPODINJSTVOM              |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN|   426.157|
|   |USTANOVAM                 |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI     |  12.361.477|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  23.919.386|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV  |  23.919.386|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |  2.607.823|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN  |  1.848.000|
|   |FIZIČNIM OSEBAM              |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PROR.     |   759.823|
|   |UPORABNIKOM                |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRIMANJKLJAJ (I –  |   372.617|
|   |II)                    |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV            |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |      0|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |      0|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE   |      0|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV                  |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV                  |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |440 DANA POSOJILA             |      0|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV     |      0|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA   |      0|
|   |PRIVATIZACIJE               |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV – V)       |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE               |  2.100.000|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |  2.100.000|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE          |  2.100.000|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA              |  2.465.415|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |  2.465.415|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA       |  2.465.415|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH|    7.202|
|   |(I+IV+VII-II-V-VIII)           |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)       |   –365.415|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX)    |   –372.617|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |STANJE NA RAČUNIH 31. 12. 2009      |   134.688|
+-----+------------------------------------------+-------------+
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window