Navigacija

Odlok o proračunu Občine Vojnik za leto 2011

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 110-5817/2010, stran 17133 DATUM OBJAVE: 31.12.2010

VELJAVNOST: od 1.1.2011 / UPORABA: od 1.1.2011

RS 110-5817/2010

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2011 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 12.12.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 110/10

Časovnica

Na današnji dan, 12.12.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.1.2011
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

5817. Odlok o proračunu Občine Vojnik za leto 2011

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 14. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 59/06) je Občinski svet Občine Vojnik na 4. seji dne 22. 12. 2010 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Vojnik za leto 2011

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za Občino Vojnik za leto 2011 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
                           v eurih
-------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto       Proračun
                          leta 2011
-------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)        7.763.314
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)            6.050.402
70  DAVČNI PRIHODKI                5.402.673
   700 Davki na dohodek in dobiček        4.967.573
   703 Davki na premoženje             258.050
   704 Domači davki na blago in storitve      177.050
71  NEDAVČNI PRIHODKI                647.729
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od
   premoženja                    404.129
   711 Takse in pristojbine              4.000
   712 Denarne kazni                 8.000
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev     8.707
   714 Drugi nedavčni prihodki           222.893
72  KAPITALSKI PRIHODKI                93.000
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev     3.000
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev        90.000
74  TRANSFERNI PRIHODKI              1.619.912
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij            758.043
   741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz
   sredstev EU                   861.869
78  PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE           0
   783 Prejeta sredstva iz proračune EU za
   kohezijsko politiko                  0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)          9.104.787
40  TEKOČI ODHODKI                 2.230.333
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim      635.609
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost  91.124
   402 Izdatki za blago in storitve        1.305.089
   403 Plačila domačih obresti           102.964
   409 Rezerve                    95.546
41  TEKOČI TRANSFERI                2.571.534
   410 Subvencije                  82.433
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom   981.354
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in
   ustanovam                    190.073
   413 Drugi tekoči domači transferi       1.317.674
42  INVESTICIJSKI ODHODKI             4.213.066
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev     4.213.066
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI              89.854
   431 Invest. transferi pravnim in fizičnim
   osebam, ki niso prorač. uporabniki        24.500
   432 Investicijski transferi proračunskim
   uporabnikom                    65.354
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)          -1.341.473
-------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)         12.815
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL           12.815
   750 Prejeta vračila danih posojil         12.815
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
   (440+441+442+443)                 22.650
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  22.650
   440 Dana posojila                 21.450
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
   privatizacije                   1.200
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)           –9.835
-------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)               1.513.000
50  ZADOLŽEVANJE                  1.513.000
   500 Domače zadolževanje            1.513.000
   VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551)         166.000
55  ODPLAČILO DOLGA                 166.000
   550 Odplačila domačega dolga           166.000
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)            –4.308
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         1.347.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)     1.341.473
-------------------------------------------------------------
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA
LETA
-------------------------------------------------------------
   9009 Splošni sklad za drugo            4.893
-------------------------------------------------------------
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Vojnik.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
Proračun se izvršuje skladno z določbami Zakona o javnih financah, Zakona o izvrševanju proračuna, Zakona o javnih naročilih, Uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja in drugimi podzakonskimi predpisi ter navodili, ki jih izda župan. Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - konta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window