Navigacija

Odlok o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2014

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 1-8/2013, stran 33 DATUM OBJAVE: 4.1.2013

VELJAVNOST: od 5.1.2013 / UPORABA: od 5.1.2013

RS 1-8/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 5.1.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 26.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 1/13

Časovnica

Na današnji dan, 26.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 5.1.2013
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

8. Odlok o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2014

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – Odl. US, 45/94 – Odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – Odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – Odl. US, 9/96 – Odl. US, 39/96 – Odl. US, 44/96 – Odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – Odl. US, 74/98, 12/99 – Skl. US, 16/99 – popr., 59/99 – Odl. US, 70/00, 100/00 – Skl. US, 28/01 – Odl. US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – Skl. US, 51/02, 108/03 – Odl. US, 72/05, 21/06 – Odl. US, 60/07, 14/07 – ZSPDPO, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 17. redni seji dne 19. decembra 2012 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2014

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za Občino Dobrova - Polhov Gradec za leto 2014 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
 
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
 
+-----+--------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |   v eurih|
+--------------------------------------------------+------------+
|Skupina/Podskupina kontov             |  Proračun|
|                         |  leta 2014|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|I  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)     |  7.799.286|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)           |  6.341.313|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)      |  5.306.292|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK       |  4.766.152|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |703 DAVKI NA PREMOŽENJE           |   331.640|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO          |   208.500|
|   |IN STORITVE                 |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)   |  1.035.021|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU           |   186.021|
|   |IN DOHODKI OD PREMOŽENJA          |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |711 TAKSE IN PRISTOJBINE          |    3.800|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI      |   67.400|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA        |   157.800|
|   |IN STORITEV                 |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI         |   620.000|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)        |   59.830|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV  |      0|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN     |   59.830|
|   |NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV     |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE (730+731)         |    1.300|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV    |    1.300|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI (740)          |  1.396.843|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |740 TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH       |  1.396.843|
|   |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ          |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|II  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)       |  7.882.757|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)    |  2.293.163|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM    |   254.937|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV         |   35.937|
|   |ZA SOCIALNO VARNOST             |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE      |  1.924.289|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI         |   50.000|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |409 REZERVE                 |   28.000|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)     |  2.497.667|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |410 SUBVENCIJE               |   119.025|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM         |  1.745.190|
|   |IN GOSPODINJSTVOM              |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN |   177.823|
|   |USTANOVAM                  |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI      |   455.629|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)         |  2.839.373|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV   |  2.839.373|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)        |   252.554|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |431 INVESTICIJSKI TRANSFER PRAVNIM IN    |   252.554|
|   |FINANČNIM OSEBAM              |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM  |      0|
|   |UPORABNIKOM                 |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|III |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI      |   –83.471|
|   |PRIMANJKLJAJ) (I-II)            |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                  |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|IV  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |    0,00|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)|      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |    0,00|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |    0,00|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|V  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |    0,00|
|   |DELEŽEV (440+441+442)            |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |    0,00|
|   |DELEŽEV                   |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN    |    0,00|
|   |FINANČNIH NALOŽB              |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|VI  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA         |    0,00|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)   |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|VII |ZADOLŽEVANJE (50)              |      0|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |      0|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE           |      0|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|VIII |ODPLAČILA DOLGA (55)            |   262.570|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA               |   262.570|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA        |   262.570|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|IX  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV          |  –346.041|
|   |NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)       |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|X  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)        |  –262.570|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|XI  |NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)         |   83.471|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|XII |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         |   346.041|
|   |NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA       |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita skupaj s splošnim delom proračuna na spletni strani Občine Dobrova - Polhov Gradec.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Dobrova - Polhov Gradec.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window