Navigacija

Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2010

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 2-71/2010, stran 249 DATUM OBJAVE: 11.1.2010

VELJAVNOST: od 12.1.2010 / UPORABA: od 1.1.2010

RS 2-71/2010

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2010 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 24.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 2/10

Časovnica

Na današnji dan, 24.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.1.2010
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

71. Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2010

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08 in 100/08 – Odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08 in 5/08 – popr.) je Občinski svet Občine Osilnica na 23. redni seji dne 29. 12. 2009 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Osilnica za leto 2010

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za Občino Osilnica za leto 2010 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        v eurih
------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina             Proračun
    kontov/Konto/Podkonto           leta 2010
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70 + 71 + 72 + 73 +    1.277.347
    74)
    TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)          440.230
70   DAVČNI PRIHODKI (700 + 703 + 704 + 706)   412.868
    700 Davki na dohodek in dobiček       388.468
    703 Davki na premoženje            14.600
    704 Domači davki na blago in storitve     9.800
    706 Drugi davki                  0
71   NEDAVČNI PRIHODKI (710 + 711 + 712 +     27.362
    713 + 714)
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od     3.600
    premoženja
    711 Takse in pristojbine             100
    712 Globe in druge denarne kazni          0
    713 Prihodki od prodaje blaga in       22.462
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki          1.200
72   KAPITALSKI PRIHODKI (720 + 721 + 722)       0
    720 Prihodki od prodaje osnovnih          0
    sredstev
    721 Prihodki od prodaje zalog           0
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in        0
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73   PREJETE DONACIJE (730 + 731)            0
    730 Prejete donacije iz domačih virov       0
    731 Prejete donacije iz tujine           0
74   TRANSFERNI PRIHODKI (740)          837.117
    740 Transferni prihodki iz drugih      213.526
    javnofinančnih institucij
    741 Prejeta sredstva iz državnega      623.591
    proračuna iz sredstev proračuna
    Evropske Unije
78   PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE         0
    (787)
    787 Prejeta sredstva od drugih           0
    evropskih institucij
II.   SKUPAJ ODHODKI (40 + 41 + 42 + 43)     1.515.899
40   TEKOČI ODHODKI (400 + 401 + 402 + 403 +   322.270
    409)
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     36.600
    401 Prispevki delodajalcev za socialno     5.650
    varnost
    402 Izdatki za blago in storitve       257.020
    403 Plačila domačih obresti          2.000
    409 Rezerve                  21.000
41   TEKOČI TRANSFERI (410 + 411 + 412 + 413   200.789
    + 414)
    410 Subvencije                   0
    411 Transferi posameznikom in         67.700
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim organizacijam    7.090
    in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi      125.999
    414 Tekoči transferi v tujino           0
42   INVESTICIJSKI ODHODKI (420)         986.840
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    986.840
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 431)      6.000
    431 Investicijski transferi pravnim in     4.000
    fizičnim osebam, ki niso proračunski
    uporabniki
    432 Investicijski transferi          2.000
    proračunskim uporabnikom
III.  PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. – II.)     –238.552
    (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN          0
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750 + 751
    + 752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL           0
    750 Prejeta vračila danih posojil         0
    751 Prodaja kapitalskih deležev          0
    752 Kupnine iz naslova privatizacije        0
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH       0
    DELEŽEV (440 + 441 + 442 + 443)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH       0
    DELEŽEV
    440 Dana posojila                 0
    441 Povečanje kapitalskih deležev in        0
    finančnih naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova       0
    privatizacije
    443 Povečanje namenskega premoženja v       0
    javnih skladih in drugih pravnih osebah
    javnega prava, ki imajo premoženje v
    svoji lasti
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN           0
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)
------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                 0
50   ZADOLŽEVANJE                    0
    500 Domače zadolževanje              0
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550)               0
55   ODPLAČILA DOLGA                28.000
    550 Odplačila domačega dolga         28.000
IX.   POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA     –238.552
    RAČUNIH (I. + IV. + VII. – II. – V. –
    VIII.)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)       28.000
XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+ VII. – VIII. –   –266.552
    IX.)
------------------------------------------------------------
XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.    238.552
    PRETEKLEGA LETA
9009  Splošni sklad za drugo            238.552
------------------------------------------------------------
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Osilnica.
 
Načrt razvojnih programov predstavljajo projekti.
 

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window