Navigacija

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 117-5109/2008, stran 15627 DATUM OBJAVE: 12.12.2008

VELJAVNOST: od 20.12.2008 / UPORABA: od 20.12.2008

RS 117-5109/2008

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 20.12.2008 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.8.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 117/08

Časovnica

Na današnji dan, 5.8.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 20.12.2008
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

5109. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti

 
 
Na podlagi 61. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Statut MONM-UPB-2, Uradni list RS, št. 96/08) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na nadaljevanju 18. seje dne 27. 11. 2008 sprejel
 

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(Podlaga za občinski podrobni prostorski načrt)

 
S tem odlokom se ob upoštevanju Strategije prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) ter Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjen 2000/1, ki se nanaša na urbanistično zasnovo Novega mesta (Uradni list RS, št. 69/02) sprejme občinski podrobni prostorski načrt Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti (v nadaljevanju OPPN), ki ga je izdelal Acer Novo mesto, d.o.o., pod št. OLN-L3/2006 v novembru 2008.
 

2. člen

(Vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta)

 
OPPN vsebuje tekstualni del (odlok), grafični del in priloge.
 
A)
Odlok:
 
-
Ureditveno območje OPPN
 
-
Opis prostorske ureditve
 
-
Umestitev načrtovane ureditve v prostor
 
-
opis vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji
 
-
vrste načrtovanih objektov in površin ter opredelitev dejavnosti
 
-
merila in pogoji za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko urejanje
 
-
Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
 
-
Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine in ohranjanje narave
 
-
Rešitve in ukrepi za varovanje okolja in naravnih virov
 
-
Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
 
-
Etapnost izvedbe prostorske ureditve
 
-
Dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev
 
-
Obveznosti investitorjev in izvajalcev
 
-
Drugi pogoji in zahteve za izvajanje OPPN
 
-
Usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN
 
-
Prehodne in končne določbe.
 
B)
Grafični del:
 
1.
Izsek iz prostorskih sestavin družbenega plana MONM, M 1:5000
 
2.
Katastrski načrt s prikazom območja urejanja, M 1:2000
 
3.
Geodetski načrt s prikazom območja urejanja, M 1:2000
 
4.
Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji, M 1:5000
 
5.
Zazidalna situacija, M 1:1500
 
6.
Zazidalna situacija s prikazom poteka prerezov, M 1:1500
 
7.
Terenski prerezi in prikaz objektov oziroma ureditev, M 1:1000
 
8.
Situacija prometne ureditve, M 1:1000
 
9.
Tipični prečni prerez osrednje ceste, M 1:50
 
10.
Vzdolžni prerez osrednje ceste, M 1:1000/100
 
11.
Vzdolžni prerez dostopne ceste, M 1:1000/100
 
12.
Situacija ureditve elektro in komunikacijskega omrežja, M 1:1000
 
13.
Situacija komunalne ureditve, M 1:1000
 
14.
Zbirna situacija infrastrukture, M 1:1000
 
15.
Načrt gradbenih parcel, M 1:2000
 
Prostorski prikaz rešitev v območju ob Straški cesti
 
16.
Urbanistična zasnova južnega dela, M 1:1000
 
17.
Idejna zasnova objekta 1, M 1:500
 
18.
Idejna zasnova objekta 2, M 1:500
 
19.
Idejna zasnova objekta 2a, M 1:500
 
C)
Priloge:
 
1.
Povzetek za javnost
 
2.
Izvleček iz prostorskih sestavin družbenega plana Mestne občine Novo mesto
 
3.
Obrazložitev in utemeljitev OPPN
 
4.
Seznam strokovnih podlag
 
5.
Izvleček iz strokovnih podlag za Občinski prostorski načrt MONM
 
6.
Seznam sektorskih aktov in predpisov ter sprejetih aktov o zavarovanju
 
7.
Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
 
8.
Ocena stroškov za izvedbo OPPN
 
9.
Seznam parcel in lastnikov zemljišč
 
10.
Spis postopka priprave in sprejemanja OPPN.
 

II. UREDITVENO OBMOČJE OPPN

 

3. člen

(Obseg ureditvenega območja)

 
(1)
Območje načrtovanih ureditev v okviru Nadomestne gospodarske cone ob Straški cesti (v nadaljevanju tudi NGC) leži na gozdnem območju v severozahodnem delu Novega mesta in meri okoli 15,7 ha. Na zahodu meji na tovarno Adria Mobil, na jugu na Straško cesto, na vzhodu in severu pa na območje kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč poleg območja vojašnice v Bršljinu ter obsega zemljišča in dele zemljišč z naslednjimi parcelnimi številkami: 275/1, 275/2, 276/1, 276/2, 277/3, 277/4, 277/5, 277/6, 433/27, 433/28, 433/29, 433/30, 433/31, 433/32, 434/2, 434/3, 434/4, 434/5, 434/6, 434/7, 434/8, 434/9, 434/10, 434/11, 434/12, 434/13, 434/14, 434/15, 434/16, 434/17, 434/18, 434/19, 434/20, 434/21, 434/22, 434/24, 434/25, 434/26, 434/27, 434/28, 434/29, 434/30, 434/31, 434/32, 434/33, del 434/34 (pot), 434/35 (pot), 434/39, 434/40, 434/41, 434/42, 434/43, 434/44, 434/45 (pot), 434/46 (cesta), 434/47 (pot), 434/48 (cesta), 434/49 (pot), 434/50 (cesta), 434/52, del 435/2, 1036/8 (pot), 1036/9 (cesta), vse k.o. Bršljin.
 
(2)
Posegi izven ureditvenega območja
 
Zaradi izgradnje gospodarske javne infrastrukture so predvideni posegi na parcelah izven ureditvenega območja OPPN, in sicer za potrebe izgradnje:
 
-
priključka komunalne kanalizacije na parc. št. 1033/9, k.o. Bršljin,
 
-
telekomunikacijskega priključka na parc. št. 1033/9 in 278/27, k.o. Bršljin.
 

III. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window