Navigacija

Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2011

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 16-686/2011, stran 2042 DATUM OBJAVE: 7.3.2011

VELJAVNOST: od 8.3.2011 / UPORABA: od 1.1.2011

RS 16-686/2011

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2011 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 25.1.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 16/11

Časovnica

Na današnji dan, 25.1.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.1.2011
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

686. Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2011

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09, 47/10) je Občinski svet Občine Železniki na 4. redni seji dne 24. 2. 2011 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Železniki za leto 2011

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za Občino Železniki za leto 2011 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |                     |    v EUR|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |Proračun leta|
|    |                     |     2011|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov/Konto     |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  8.698.960|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  5.945.481|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI             |  5.437.087|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček     |  4.744.857|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |703 Davki na premoženje         |   365.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve  |   327.230|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |706 Drugi davki             |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI            |   508.394|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |   156.117|
|    |premoženja                |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |711 Takse in pristojbine         |    2.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |712 Denarne kazni            |     500|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in     |   204.476|
|    |storitev                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki       |   145.301|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI           |   170.198|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih     |    57.593|
|    |sredstev                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog      |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |   112.605|
|    |neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|73   |PREJETE DONACIJE             |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov  |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine      |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI           |  2.583.281|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih    |  1.659.052|
|    |javnofinančnih institucij        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih    |   924.229|
|    |javnofinančnih institucij        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  10.533.349|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI              |  1.698.614|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   373.008|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    65.311|
|    |varnost                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve     |  1.078.959|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |403 Plačila domačih obresti       |    53.095|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |409 Rezerve               |   128.241|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI             |  2.248.106|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |410 Subvencije              |   114.632|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |411 Transferi posameznikom in      |  1.420.524|
|    |gospodinjstvom              |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   213.811|
|    |in ustanovam               |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi    |   499.139|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino      |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  6.386.911|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  6.386.911|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   199.718|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim in  |    40.167|
|    |fizičnim osebam, ki niso proračunski   |       |
|    |uporabniki                |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim |   159.551|
|    |uporabnikom               |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |  –1.834.389|
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |      0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil    |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev     |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|    |DELEŽEV (440+441+442+443)        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |    7.000|
|    |DELEŽEV                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |440 Dana posojila            |    7.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |      0|
|    |naložb                  |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |       |
|    |privatizacije              |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |443 Povečanje namenskega premoženja v  |       |
|    |javnih skladih in drugih osebah javnega |       |
|    |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |    –7.000|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)            |   600.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE               |   600.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |500 Domače zadolževanje         |   600.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |   208.388|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA             |   208.388|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga       |   208.388|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    |  –1.449.777|
|    |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali |       |
|    |0 ali +                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   391.612|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |  1.834.389|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |  1.449.777|
|    |PRETEKLEGA LETA             |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali |  1.449.777|
|    |+                    |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Železniki.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window