Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-B)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 57-2413/2012, stran 5974 DATUM OBJAVE: 27.7.2012

VELJAVNOST: od 28.7.2012 / UPORABA: od 28.7.2012

RS 57-2413/2012

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 25.10.2014 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 13.4.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 57/12, 109/12 - ZPNačrt-C, 76/14 - odl. US

Časovnica

Na današnji dan, 13.4.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 25.10.2014
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2413. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-B)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-B)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. julija 2012.
 
Št. 003-02-6/2012-14
 
Ljubljana, dne 26. julija 2012
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU (ZPNačrt-B)

 

1. člen

 
V Zakonu o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP in 43/11 – ZKZ-C) se v prvem odstavku 2. člena v 10. točki podpičje nadomesti s piko in doda besedilo »Državni nosilci urejanja prostora so ministrstva in drugi državni organi oziroma organizacije, določene z zakoni;«.
 
23. točka se spremeni tako, da se glasi:
 
»23.
smernice so dokument, v katerem nosilci urejanja prostora konkretizirajo določbe predpisov in dokumentov s svojega delovnega področja na območje, ki je predmet načrtovanja oziroma v katerem se načrtuje, in na načrtovane posege v prostor ali prostorske ureditve. Smernice državnih nosilcev urejanja prostora se delijo na splošne in posebne smernice, razen za načrtovanje z občinskim podrobnim prostorskim načrtom;«.
 

2. člen

 
V prvem odstavku 11. člena se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
 
»2.
določanje izhodišč, usmeritev in pravil za načrtovanje prostorskih ureditev na vseh ravneh,«.
 
V 3. točki se beseda »in« nadomesti z vejico.
 
Za 3. točko se doda nova 4. točka, ki se glasi:
 
»4.
sodelovanje v postopkih priprave občinskih in medobčinskih prostorskih aktov in«.
 
Dosedanja 4. točka postane 5. točka.
 

3. člen

 
11.a člen se spremeni tako, da se glasi:

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window