Navigacija

Odlok o proračunu Občine Dravograd za leto 2009

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 125-5721/2008, stran 16995 DATUM OBJAVE: 30.12.2008

VELJAVNOST: od 31.12.2009 / UPORABA: od 31.12.2009

RS 125-5721/2008

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 31.12.2008 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 1.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 125/08

Časovnica

Na današnji dan, 1.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 31.12.2008
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

5721. Odlok o proračunu Občine Dravograd za leto 2009

 
 
Na podlagi 29. člena Zakon o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2), (Uradni list RS, št. 94/07 in 76/08), 29. člena Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 14/07) in 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 106/05, 123/06 in 109/08) je Občinski svet Občine Dravograd na 21. seji dne 23. 12. 2008 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Dravograd za leto 2009

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za Občino Dravograd za leto 2009 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 
Prihodki in odhodki ožjih delov občine morajo biti zajeti v njihovih finančnih načrtih, ki so sestavni del občinskega proračuna.
 

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
 
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
 
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV             
------------------------------------------------------------
                            v EUR
------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov           Proračun
                          leta 2009
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       9.615.398
 
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)            6.939.487
 
70  DAVČNI PRIHODKI                5.924.471
 
   700 Davki na dohodek in dobiček        4.399.595
 
   703 Davki na premoženje            1.111.376
 
   704 Domači davki na blago in storitve      413.500
 
   706 Drugi davki                    
 
71  NEDAVČNI PRIHODKI               1.015.016
 
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od      861.004
   premoženja                       
 
   711 Takse in pristojbine             6.000
 
   712 Globe in druge denarne kazni         10.500
 
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev     5.000
 
   714 Drugi nedavčni prihodki           132.512
 
72  KAPITALSKI PRIHODKI              1.009.500
 
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev    159.500
 
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in       850.000
   neopred. dolgoročnih sredstev             
 
73  PREJETE DONACIJE                 3.000
 
   730 Prejete donacije iz domačih virov       3.000
 
74  TRANSFERNI PRIHODKI              1.663.411
 
   740 Transferni prihodki iz drugih        641.559
   javnofinančnih institucij               
 
   741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna  1.021.852
   iz sredstev EU                     
 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         9.696.280
 
40  TEKOČI ODHODKI                1.992.180
 
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenih      513.153
 
   401 Prispevki delodajalcev za socialno      81.104
   varnost                        
 
   402 Izdatki za blago in storitve       1.261.047
 
   403 Plačilo domačih obresti           79.200
 
   409 Rezerve                   57.676
 
41  TEKOČI TRANSFERI               2.659.968
 
   410 Subvencije                  55.430
 
   411 Transferi posameznikom in          792.190
   gospodinjstvom                     
 
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in   459.045
   ustanovam                       
 
   413 Drugi tekoči domači transferi       1.353.303
 
42  INVESTICIJSKI ODHODKI             4.571.304
 
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    4.571.304
 
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI             472.828
 
   431 Investicijski transferi           472.828
 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)          –80.882
 
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)               
------------------------------------------------------------
 
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB           
------------------------------------------------------------
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA        
   KAPITALSKIHDELEŽEV (750+751+752)            
 
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL             
 
   750 Prejeta vračila danih posojil           
 
   751 Prodaja kapitalskih                
 
   752 Kupnine iz naslova privatizacije          
 
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH         
   DELEŽEV (440+441+442+443)               
 
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH         
   DELEŽEV                        
 
   440 Dana posojila                   
 
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb      
 
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova         
   privatizacije                     
 
   443 Povečanje namenskega premoženja v         
   jav.skladih in dr.os.javnega prava           
 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE        
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)              
------------------------------------------------------------
 
C.  RAČUN FINANCIRANJA                   
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE                  300.000
 
50  ZADOLŽEVANJE                  300.000
 
   500 Domače zadolževanje             300.000
 
VIII.ODPLAČILA DOLGA (550)                 
 
55  ODPLAČILA DOLGA                    
 
   550 Odplačila domačega dolga          303.650
 
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH   –84.532
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)               
 
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)          –3.650
 
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)      80.882
------------------------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.      84.532
   PRETEKLEGA LETA                    
------------------------------------------------------------
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Dravograd.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window