Navigacija

Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač iz vrtine P-1/06

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 7-191/2020, stran 611 DATUM OBJAVE: 31.1.2020

VELJAVNOST: od 1.2.2020 / UPORABA: od 1.2.2020

RS 7-191/2020

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.2.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 29.5.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 7/20

Časovnica

Na današnji dan, 29.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.2.2020
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

191. Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač iz vrtine P-1/06

 
 
Na podlagi 1. točke prvega odstavka 136. člena in 137. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15), 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) in drugega odstavka 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) Vlada Republike Slovenije izdaja
 

U R E D B O
o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač iz vrtine P-1/06

 

I. PREDMET IN OBSEG KONCESIJE

 

1. člen

(predmet koncesije)

 
(1)
Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) podeli koncesijo za rabo podzemne vode za proizvodnjo pijač (v nadaljnjem besedilu: koncesija) iz vrtine P-1/06 (ID znak 1936-1026/4-0; koordinate X: 115154, Y: 471337, Z: 346).
 
(2)
Obseg vodne pravice, izražen kot največja dovoljena skupna letna količina rabe podzemne vode iz vrtine P-1/06, je 157.680 m3/leto. Največji dovoljeni trenutni pretok rabe podzemne vode iz vrtine P-1/06 je 6 l/s.
 
(3)
Koncesija se podeli za rabo podzemne vode za proizvodnjo pijač s klasifikacijsko številko 12.1.1. v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijo vrst posebne rabe vode in naplavin.
 
(4)
Koncesija obsega območje vrtine P-1/06 in zajema podzemno vodo iz vodnega telesa podzemne vode Posavsko hribovje do osrednje Sotle (VTPodV_1008), in sicer iz prvega Dolomitnega vodonosnika in vodonosnika v apnenčastih kamninah.
 
(5)
Napajalno območje vrtine P-1/06 ter meja tega območja se prikažeta na digitalnem podatkovnem sloju v državnem koordinatnem sistemu in objavita v informacijskem sistemu okolja.
 

II. POGOJI ZA PRIDOBITEV IN IZVAJANJE KONCESIJE

 

2. člen

(začetek in trajanje koncesije)

 
(1)
Koncesija se podeli za 30 let.
 
(2)
Koncesijsko obdobje iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
 
(3)
Koncesija se lahko podaljša v skladu z zakonom, ki ureja vode.
 

3. člen

(pogoji za pridobitev koncesije)

 
Koncesija se podeli osebi, če izpolnjuje naslednje pogoje:
 
-
je pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje proizvodnje pijač,
 
-
ima poravnave davke, prispevke in druge obvezne dajatve, vključno s koncesijskimi dajatvami,
 
-
proti njej ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek,
 
-
ni prenehala poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe in
 
-
ji v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa ni bila izdana sodna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njenim poslovanjem, ki je postala izvršljiva, oziroma sodna ali upravna odločba, s katero ji je prepovedano opravljati dejavnost, ki je povezana z izvajanjem koncesije, in je ta postala izvršljiva.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window