Navigacija

Vse davčne, finančne
in pravne vsebine
na enem mestu!

Prednosti portala TFL

  • Vsa veljavna zakonodaja s povezavami na
    davčne, finančne in pravne vsebine
  • Enostavna uporaba
  • Dnevno obveščanje o novostih – po vaši izbiri
  • Dashboard – vaše osebno namizje
  • Vaši osebni komentarji na zakonih

Katere storitve vam ponujamo?

BREZPLAČNI

7-dnevni preizkus portala

Brezplačna registracija

(korak 1/3)

Oglejte si video

TEMA DNEVA - 25.8.2016

Mateja Vraničar Erman namesto Mramorja

Državna sekretarka Mateja Vraničar Erman, ki jo je predsednik vlade Miro Cerar predlagal za finančno ministrico, vabilo na to mesto ocenjuje kot veliko priznanje njenemu delu. Poudarja, da si bo v nadaljevanju mandata odločno prizadevala za nadaljevanje izvajanja začrtanih ukrepov, kot sta davčno prestrukturiranje in skrbno vodenje javnih financ. "Prevzeti to odgovornost za ministrom, kot je bil Dušan Mramor, predstavlja še poseben izziv, saj so načrtovani cilji postavljeni zelo visoko in ambiciozno. Po drugi strani pa uigrana ekipa ministrstva, ki je Mramorjeva dediščina, predstavlja zagotovilo, da je te cilje z veliko truda, entuziazma in povezovanja z drugimi deležniki tudi mogoče uresničiti," je še dodala Vraničarjeva.

Arhiv

TEMA TEDNA - 12.4.2016

Problematika glede presoje rezidentskega statusa

Na podlagi sodbe Vrhovnega sodišča št. X Ips 124/2015 z dne 11. 6. 2015 se je začela v Slovenji uveljavljati nova upravno-sodna praksa na navedenem področju, in sicer se je rezidentski status fizičnih oseb začel presojati zgolj glede na določila 6. člena Zakona o dohodnini, kar pomeni, da se je davčni zavezanec štel za slovenskega davčnega rezidenta, če je izpolnjeval vsaj enega izmed pogojev za davčno rezidentstvo po slovenski zakonodaji, tudi če se je istočasno, skladno s konvencijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja, štel za rezidenta druge države.

Arhiv

TEMA TEDNA - 19.1.2016

Z novelo ZDavP-2I tudi spremembe pri odlogu in obročnem plačilu davka, davčnem nadzoru ter izvajanju izvršbe na denarna sredstva dolžnika

Čeprav je bil namen sprejema novele, Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2I), prenos Direktive Sveta 2014/107/EU z dne 9. decembra 2014 glede obvezne avtomatične izmenjave podatkov na področju obdavčevanja ter prevzem vsebine OECD standarda avtomatične izmenjave informacij o finančnih računih za namene obdavčenja, pa je novela prinesla tudi vrsto sprememb na področju pobiranja in obravnave davkov ter izvajanja davčnih postopkov.

Arhiv

TEMA TEDNA - 29.9.2015

Spremembe na področju računovodskega poročanja v letu 2016 (3. del)

V prvem delu prispevka smo opozorili na spremenjeno sistematiko v SRS 2016. Vsebinskim spremembam in uporabi v praksi  se bomo posvetili, ko bo zbirka javno objavljena. V drugem delu prispevka smo predstavili pravila za določanje velikosti družbe ter dve spremembi, ki vplivata le na ožji krog družb.

V tretjem delu prispevka smo za tokratno Temo tedna izbrali še dve spremembi iz ZGD-1, ki (lahko) vplivata  na računovodsko poročanje večjega števila družb. Ena izmed njih ima vpliv  tudi na finančni položaj družbenikov.

Arhiv

TEMA TEDNA - 26.1.2016

Davčne novosti v 2016 s poudarkom na odlogu plačila davčne obveznosti (1. del)

Leto 2016 smo - kot že mnoga leta poprej - pričeli s kar nekaj spremembami na področju obdavčitve oziroma davčnega sistema. Spomnimo na najpomembnejše novosti, ki smo jih pravkar pričeli uporabljati: Zakon o interventnem ukrepu na področju trga dela (spodbude pri zaposlovanju), administriranje z REK obrazci - pravna podlaga v ZMEPIZ-1, odprava nekaterih administrativnih ovir za davčne zavezance v Zakonu o davčnem postopku ...

Arhiv

TEMA TEDNA - 7.6.2016

POP TV in Kanal A v davčni oazi?

Na podlagi navedenega lahko zaključimo, da ima tudi tisti, ki v zelo gledanih termin v svoji dnevnoinformativnih oddajah drugim očita sporne lastniške strukture in ustanavljanje podjetij v davčnih oazah, podobno oziroma indentično lastniško strukturo. Zakaj dvojna merila? Kje je morala oziroma ali je moralno, da nemoralno očita tisti, ki je sam najverjetneje postopal nemoralno.

Arhiv

TEMA TEDNA - 6.10.2015

Spremembe na področju računovodskega poročanja v letu 2016 (4. del)

To je zadnji prispevek o temi, ki bo zaživela v praksi od 1.1.2016 dalje. Rok za pripombe na Osnutke SRS se je iztekel. Na javno razpravo se je odzvalo devet predlagateljev pripomb. Glede na objavljene pripombe, bo imela Komisija za standarde še nekaj dela.

Za današnjo temo tedna smo izbrali še tri spremembe iz ZGD-1, ki (lahko) vplivajo na računovodsko poročanje večjega števila družb.  Zadnja o prekrških, bo glede na višino glob, morda pripomogla k »resnejšemu« računovodskemu poročanju.

Arhiv

TEMA TEDNA - 10.11.2015

Prenos podjetja s.p. na pravnega naslednika z enakim statusom in preoblikovanje podjetja s.p. v novo oz. na prevzemno kapitalsko družbo (d.o.o.) - 2. del

V prejšnji številki TFL Glasnika smo obravnavali, kako poteka prenos podjetja s.p. na pravnega naslednika z enakim statusom. V današnjem pa nadaljujemo s prenosom podjetja s.p. na pravnega naslednika kapitalsko družbo (d.o.o.). Naj omenim, da na odločitev za prenos podjetja s.p. na pravnega naslednika s.p. oz. preoblikovanje podjetja s.p. v novo oz. na prevzemno kapitalsko družbo (d.o.o.) vpliva veliko dejavnikov.

Arhiv

TEMA TEDNA - 31.5.2016

Tveganja pri samoprijavah

Samoprijava je učinkovito sredstvo, ki zavezancem omogoča, da tudi naknadno izpolnijo davčne obveznosti brez hujših posledic. Vendar velja nasvet, da se vsakokrat posebej presodi konkretne okoliščine davčnih obveznosti, ki so predmet samoprijave. Le na takšen način je namreč mogoče zagotoviti, da bo samoprijava dosegla svoj osnovni namen oziroma da bodo pozitivni učinki samoprijave tako na strani države kot tudi zavezancev.

Arhiv

TEMA TEDNA - 20.10.2015

Kodeks načel notranjega poročanja

Notranje poročanje za potrebe notranjih uporabnikov (za razliko od zunanjega) ni standardizirano, v celoti je prepuščeno znanju in iznajdljivosti strokovnih delavcev ter poslovodstev posameznih poslovnih sistemov. Zato je na primer računovodstvo, ki je temelj informacijskega sistema, pogosto usmerjeno predvsem v zunanje poročanje. To ima za posledico različno organiziranost in učinkovitost oziroma koristnost računovodstev, zlasti v malih in srednjih združbah. Potrebe po informacijah v teh združbah pogosto niso dovolj celovito opredeljene, informacijski sistem jih ne zadovoljuje na potrebni ravni ali pa ni smotrno organiziran.

Arhiv

TEMA TEDNA - 23.2.2016

Nova pravila - DDV in nepremičnine

Primerjava pokaže, da je nova opredelitev storitev, povezanih z nepremičninami, širša. Določene storitve, ki so se do zdaj obravnavale kot storitve, povezane z nepremičninami, se od leta 2017 dalje ne bodo več, nekatere druge pa bodo na novo uvrščene v to pravilo. Vsekakor velja, da ni potrebno prehitevati zadev, saj bo v zvezi s tem v naslednjem letu zagotovo pravočasno objavljeno ustrezno pojasnilo finančnega organa, upravičeno pa pričakujemo tudi dopolnitev pravilnika, če ne celo spremembo samega zakona.

Arhiv

TEMA TEDNA - 19.4.2016

Nakup podjetja in pripojitev - računovodski vidik

V tem prispevku bomo prikazali uporabo dveh metod obračuna poslovnih kombinacij: prevzemno metodo in metodo knjigovodskih vrednosti sredstev in obveznosti prevzetega podjema. Osredotočili se bomo samo na uporabnike SRS 2016. Navedeni metodi sta teoretično na razpolago uporabnikom SRS 2016 pri obračunu poslovnih kombinacij. Zakaj teoretično?

Arhiv

TEMA TEDNA - 3.11.2015

Prenos podjetja s.p. na pravnega naslednika z enakim statusom in preoblikovanje podjetja s.p. v novo oz. na prevzemno kapitalsko družbo (d.o.o.)

Za samostojnega podjetnika (v nadaljevanju s.p.) kot fizično osebo je značilno, da z dobičkom vstopa v progresivno dohodninsko lestvico za razliko od pravnih oseb, ki so obdavčene po nominalni stopnji 17%. Za razliko od pravnih oseb s.p. prosto razpolaga z gotovino in nima obveznih dokumentiranih dvigov in pologov, kot to velja za pravne osebe, kar je tudi prednost statusa s.p.

Arhiv

TEMA TEDNA - 17.5.2016

Ali se izplačani sorazmerni del odpravnine všteva v davčno osnovo?

Delovnopravna zakonodaja opredeljuje institut sorazmernega izplačila odpravnine tako v primeru upokojitve delavca, ki je delal krajši delovni čas pri delodajalcu, kot tudi v primeru, ko delavec sprejme neustrezno novo zaposlitev, vendar pa je v navedenih primerih izplačil potrebno pravilno razumevanje določb 44. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2), ki določa dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo v kolikor so izplačani v skladu z višino, ki jo določi vlada.

Arhiv

TEMA TEDNA - 16.2.2016

Športniki morajo plačati davek

Tako kot se športniki od zgodnje mladosti pripravljajo na uresničitev svojih sanj, bi se morali pripravljati tudi na davčni vidik nagrad, ki jih bodo prejeli, ko bodo uresničili svoje sanje. Brez teh priprav in brez tega znanja ni celovitega vrhunskega športnika, je prepričan mag. Ivan Simič. Prijava in plačevanje davkov sta osnovni obveznosti vsakega davčnega zavezanca, to pomeni tudi športnika. Sploh pa vrhunskega športnika.

Arhiv

TEMA TEDNA - 26.1.2016

Davčne novosti v 2016 s poudarkom na odlogu plačila davčne obveznosti (1. del)

Leto 2016 smo - kot že mnoga leta poprej - pričeli s kar nekaj spremembami na področju obdavčitve oziroma davčnega sistema. Spomnimo na najpomembnejše novosti, ki smo jih pravkar pričeli uporabljati: Zakon o interventnem ukrepu na področju trga dela (spodbude pri zaposlovanju), administriranje z REK obrazci - pravna podlaga v ZMEPIZ-1, odprava nekaterih administrativnih ovir za davčne zavezance v Zakonu o davčnem postopku ...

Arhiv

TEMA TEDNA - 21.6.2016

Šolski bazarji brez blagajn

Res mi je žal, toda ob prebiranju predstavljenega predloga se mi je ves čas vsiljevala misel, da je uporaba davčnih blagajn in pošiljanje računov v potrditev FURS prava malenkost v primerjavi s predlaganimi pogoji za uporabo izjem, ki so zapleteni in (pravniško) neživljenjski, izvajanje pa je pravzaprav lahko zelo tvegana stvar.

Arhiv

TEMA TEDNA - 9.2.2016

Delo prokuristov v praksi, s tem povezana obdavčitev in pravilnost zavarovanja

Kot že »vrabci čivkajo«, so se morali upokojenci, ki so družbeniki in hkrati tudi poslovodje v družbah, do konca januarja 2016 uskladiti z določbami spremenjenega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). Rok za uskladitev z določbami ZPIZ-2 namreč ni bil »še tretjič« podaljšan. Tako so se morali upokojenci zavarovati po 14. ali 16. členu ZPIZ-2 za najmanj četrtino polnega delovnega ali zavarovalnega časa (za 2 uri dnevno ali 10 ur tedensko) in se na ta način odpovedati 25% pokojnine. Če tega niso storili, jih bo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije sam zavaroval po uradni dolžnosti za četrtino polnega zavarovalnega časa po 16. členu po podlagi za zavarovanje 040 s 1. 1. 2016.

Arhiv

TEMA TEDNA - 24.11.2015

Odličnost finančne funkcije in finančnega poslovanja

Če želimo obravnavati odličnost finančne funkcije, jo moramo najprej opredeliti. Gre za eno temeljnih poslovnih funkcij, katere osnovni cilj je zagotavljanje plačilne sposobnosti združbe. Razlikovati jo moramo od računovodstva, ki je osnova informacijskega sistema in oblikuje informacije za potrebe vseh temeljnih poslovnih funkcij, torej tudi za finančno funkcijo. Prav tako jo moramo razlikovati od finančnega vidika celotnega poslovanja združbe, ki ga razumemo s finančnim poslovanjem.

Arhiv

TEMA TEDNA - 22.3.2016

Posebnosti pri najemu nepremičnin in obračunavanju DDV od obratovalnih stroškov

Ko sklepamo pogodbo o najemu nepremičnin, se moramo vprašati tudi, kako bo z obdavčitvijo najema in obratovalnih stroškov, ki jih bo najemodajalec zaračunaval najemniku.

Z zakupno (najemno) pogodbo se po določbi 587. člena Obligacijskega zakonika zakupodajalec (najemodajalec) zavezuje, da bo zakupniku (najemniku) izročil določeno stvar v rabo, ta pa se zavezuje, da mu bo za to plačeval določeno zakupnino (najemnino).

Arhiv

TEMA TEDNA - 10.5.2016

Dobro ime v letu 2016

Dobro ime je sredstvo, pripoznano v poslovni kombinaciji, ki predstavlja prihodnje gospodarske koristi, ki izhajajo iz drugih sredstev, pridobljenih pri prevzemu druge organizacije (podjema), ki niso posamično opredeljiva in ločeno pripoznana. Prihodnje gospodarske koristi so lahko posledica sinergije med pridobljenimi opredeljivimi sredstvi ali sredstvi, ki posamično niso pripoznana v računovodskih izkazih.

Arhiv

TEMA TEDNA - 5.4.2016

Poslovne kombinacije - ali je kaj drugače v letu 2016

Poslovne kombinacije je besedna zveza, ki jo vse pogosteje slišimo. V Sloveniji smo v zadnjem času priča intenzivnemu spreminjanju lastniških razmerij v podjetjih. Žal mnogokrat v okviru insolvenčnih postopkov, ko večje skupine podjetij zaradi velike zadolženosti (ne)prostovoljno odtujujejo svoje kapitalske naložbe.

Arhiv

TEMA TEDNA - 24.5.2016

Pomembnost trenutka dobave

Po ZDDV-1 (1. odst. 6. člena) dobava blaga pomeni prenos pravice do razpolaganja z opredmetenimi stvarmi, kot da bi bil prejemnik lastnik. Z dobavo nastane obdavčljivi dogodek oziroma obveznost za obračun DDV. Najmanj sporna je zadeva pri finančnem lizingu, kjer izročitev nepremičnine lizingojemalcu v posest šteje kot datum dobave, ki se lahko listinsko dokazuje na primer s primopredajnim zapisnikom.

Arhiv

TEMA TEDNA - 15.3.2016

Zakaj in kako se (računovodjem) spreminjajo zakoni

Povod za tokratno pisanje je urejanja zgledov knjiženj poslovnih dogodkov v  e-paketu SRS 2016, ko se ob povezavi na zakonodajo srečujem z vsakoletnimi spremembami cele vrste davčnih določb – velikokrat objavljenimi tik pred zdajci ali pa celo med davčnim obdobjem, ki povzročajo težave tako zavezancem za davek kot tudi davčnim organom. Nestrinjanje z njimi pa vse pogosteje dobiva svoj epilog na sodiščih.

Arhiv

TEMA TEDNA - 17.11.2015

Z obvezno elektronsko prijavo v socialna zavarovanja tudi spremembe pri REK obrazcu

Od 1.1.2016 bodo morali vsi poslovni subjekti obvezna socialna zavarovanja urejati prek sistema e-VEM. Urejanje matične evidence zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja določa Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1), ki določa način in obveznike sporočanja podatkov Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Zavodu), ki so podlaga za vodenje in odločanje v postopkih za uveljavljanje teh pravic in z njimi vodenih postopkov.

Arhiv

TEMA TEDNA - 22.9.2015

Spremembe na področju računovodskega poročanja v letu 2016 (2.del)

V 1. delu prispevka smo predstavili spremenjeno sistematiko v Osnutkih SRS, danes pa bomo predstavili nekaj členov iz 8. poglavja ZGD-1, ki urejajo računovodsko poročanje. Vsi navedeni členi stopijo v veljavo s 1.1.2016. Na portalu TLF si naročniki že lahko ogledajo 22. verzijo ZGD-1. V trenutno veljavni 21. verziji so spremenjeni samo tisti členi, ki so stopili v veljavo z dnem 8.8.2015. In med njimi ni členov, ki urejajo računovodenje.

Za današnjo temo tedna je bilo na voljo precej sprememb, o katerih bi lahko pisali. Izbrali smo tiste, ki ne govorijo o spremembah pripoznavanja ali merjenja gospodarskih kategorij, kar bodo podrobneje uredili SRS 2016. O tem in tudi o načinu prehoda na SRS 2016 vas bomo pravočasno seznanili po zaključku javne razprave o Osnutkih SRS 2016.

Arhiv

TEMA TEDNA - 8.12.2015

Državne podpore (pomoči) v SRS 2016 (2. del)

V prvem delu članka smo pojasnili temeljne pojme ter različne poglede na računovodsko obravnavo državnih podpor. Zbirka SRS (2016) uporablja na donosu zasnovan način, po katerem se podpora obravnava kot prihodek v enem ali več obdobjih. Za presojo, v katerih obdobjih se bo državna podpora vključevala v prihodke, je treba natančno prebrati pogodbo, na podlagi katere je bila pomoč odobrena. To je naloga računovodje.

Arhiv

TEMA TEDNA - 1.12.2015

Državne podpore (pomoči) v SRS 2016 (1.del)

Država na različne načine spodbuja delovanje podjetij. Poslovni izid marsikaterega podjetja bi bil bistveno drugačen, če teh podpor ne bi bilo. Po vstopu Slovenije v EU, so tudi podjetja, ki v preteklosti niso bila deležna državnih podpor aktivna pri pridobivanju t.i. nepovratnih sredstev ter posojil z ugodnejšo obrestno mero. Pogosto je nepovratnost sredstev pogojena z izpolnjevanjem določenih pogojev, lahko pa so sredstva pridobljena tudi brez posebnih povezav s poslovnim delovanjem.

Arhiv

TEMA TEDNA - 14.6.2016

Neplačila storitev javnih služb

Med prebiranjem tuje literature sem zasledila zanimiv koncept reševanja problematike neplačnikov, ki se sicer uporablja za električno energijo. Gre za tako imenovane pametne števce. Poleg številnih drugih prednosti omogočajo tudi predplačniški sistem za odjemalce, ki imajo slabo zgodovino poravnavanja obveznosti. Ker je odklop včasih težko izvedljiv ali celo nemogoč, neplačnike po določenem času premaknejo na predplačniški sistem.

Arhiv

TEMA TEDNA - 2.2.2016

Davčne novosti v 2016 s poudarkom na odlogu plačila davčne obveznosti (2.del)

Odlog plačila davčne obveznosti pri solidarnih dolžnikih (možnost odloga z uporabo 102. člena ZDavP-2)

V prejšnji številki TFL Glasnika smo načeli temo možnosti odloga plačila davčne obveznosti pri solidarnem davčnem dolžniku. Žal v davčni praksi še vedno ni rešena problematika tovrstnih davčnih dolžnikov. Gre za davčne zavezance, ki so po prejeti odločbi obvezni plačati davek (DDV), in sicer zaradi očitane solidarne odgovornosti za plačilo DDV (solidarna odgovornost, kot je definirana v ZDDV-1).

Arhiv

TEMA TEDNA - 13.10.2015

Odkrivanje kaznivih dejanj ali tudi dobri ljudje počnejo slabe stvari

Forenzično preiskovanje

Forenzično preiskovanje je v okviru kriminalistike že dolgo prisotna veda, na področju izobraževanja finančnih forenzikov pa smo v Sloveniji še na samem začetku. Pojem forenzičen izvira iz latinske besede forensis (VST, 2002, 357) in pomeni soden oziroma v zvezi s sodstvom ali sodiščem (SSKJ I, 1970, 643). Temeljni namen forenzičnega preiskovanja je torej odkrivanje kaznivih dejanj in zbiranje dokazov za potrebe sodnih postopkov. Forenzično preiskovanje je lastno ne samo kriminalističnemu preiskovanju, temveč tudi revidiranju in inšpiciranju.

Arhiv

TEMA TEDNA - 1.3.2016

Trpinčenje na delovnem mestu

Trpinčenje na delovnem mestu postaja vedno bolj pogost pojav v našem delovnem okolju. Prav tako pridobiva pomen, bolj se ga preučuje in tudi javnost postaja vedno bolj osveščena o tem negativnem pojavu. Trpinčenje na delovnem mestu se najpogosteje pojavlja v odnosih med nadrejenimi in podrejenimi v organizacijah, čemur se bomo tudi najbolj posvetili. Posledice trpinčenja na delovnem mestu so negativne in se pokažejo v nezadovoljstvu z delom, slabih odnosih med sodelavci, apatiji in stresu; vse to vodi k povečanju bolniških odsotnosti, nižji storilnosti in depresiji.

Arhiv

TEMA TEDNA - 8.3.2016

Zaletavo v en TRR

Na podlagi tehtanja vseh plusov in minusov lahko ugotovimo, da je en skupni transakcijski račun (za poslovne in zasebne potrebe) primeren le za najmanjše podjetnike, ki poslujejo pretežno gotovinsko ali pa imajo na računu majhno število transakcij. Prav tako je primeren za tiste podjetnike, ki so obdavčeni na podlagi normiranih odhodkov in niso dolžni voditi poslovnih knjig in evidenc na način, ki terja tudi knjiženje plačil. Pa še ti bodo morda imeli probleme pri uveljavljanju določenih socialnih in drugih pravic na podlagi bančnih izpiskov.

Arhiv

TEMA TEDNA - 12.1.2016

Spremenjen obvezni kontni okvir in priporočeni kontni načrt

Na zadnji dan lanskega leta smo dobili še zadnjo zakonsko podlago za računovodenje v letu 2016. V Uradnem listu RS je bil objavljen Enotni kontni okvir za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, kmečka gospodinjstva, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije, katerega uporaba je obvezna od 1. januarja 2016 dalje. Na spletni strani Slovenskega inštituta za revizijo pa je bil 5. 1. 2016 objavljen tudi Priporočeni enotni kontni načrt, katerega uporaba je neobvezna. In kakšne so spremembe?

Arhiv

TEMA TEDNA - 8.9.2015

Pomisli, davek!

Davki so sestavni del našega življenja in zaradi tega smo z njimi povezani bodisi prostovoljno, kar je veliko lažje, bodisi prisilno, kar pa povzroča odpor do njih. Vsak davčni zavezanec sam izbira kakšen odnos bo imel do davkov. Dejstvo je, da brez davkov ne bi bilo normalnega delovanja države, ne bi bilo šolstva, zdravstva, sociale in vseh ostalih pozitivnih, državljanom potrebnih zadev. V svetu imamo različne načine oziroma pristope sprejemanja davčnih predpisov, odmerjanja davkov in njih plačilo. Zmeraj sem bil in sem še zmeraj zagovornik enostavnega, prijaznega in pravičnega načina pobiranja davkov. Žal pa zmeraj nisem pravilno razumljen.

Arhiv

TEMA TEDNA - 15.9.2015

Spremembe na področju računovodskega poročanja v letu 2016 (1.del)

Po nekoliko futuristični prvi temi tedna v prejšnjem Glasniku nazaj v realnost. V teh dneh se že vrstijo seminarji o spremembah, ki jih je prinesla novela ZGD-1I. Prav ta zakon pa je podlaga za spremembo zbirke slovenskih računovodskih standardov (SRS). Že 1. julija 2015 so bili objavljeni Osnutki SRS (2016), ki bodo v javni razpravi še do 1. oktobra 2015.

Arhiv

TFL POGOVOR - 14.6.2016

Zlata Tavčar: Dva svetova

Zlata Tavčar

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 3.11.2015

Odgovornost projektanta za napake v popisu del

Maja Potočnik, odvetnica v odvetniški družbi Potočnik in Prebil o.p., d.o.o.Maja Potočnik, odvetnica v odvetniški družbi Potočnik in Prebil o.p., d.o.o.

V naši majhni državi smo bili v preteklosti navajeni, da so gradbeni izvajalci tisti, ki nosijo levji delež vseh pomanjkljivosti in napak v projektni dokumentaciji. Naročniki se se svoje odgovornosti običajno razbremenili tako, da so v razpisno dokumentacijo ali v pogodbo zapisali dikcijo, da izvajalec z oddajo ponudbe jamči, da je seznanjen s projektno dokumentacijo, da je ta ustrezna ter da bo vse morebitne napake le te odpravil v času gradnje na lastne stroške.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 8.3.2016

Slovensko okolje – naša izjemna (razvojna) priložnost!

prof. dr. Senko Pličanič, univ. dipl. prav. prof. dr. Senko Pličanič, univ. dipl. prav.

Pred kratkim smo izvedeli, da je Slovenija na petem mestu med 180 državami glede na kazalec skrbi za okolje (Environmental Performance Index - EPI), ki ga izračunavajo na ameriški univerzi Yale. Slovenija na lestvici, katere rezultate so predstavili na letnem zasedanju Svetovnega ekonomskega foruma (WEF) v Davosu, zaostaja za Finsko, Islandijo, Švedsko in Dansko.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 1.12.2015

Znanje in odgovornost za kakovostne predpise in družbo prihodnosti

mag. Bećir Kečanovićmag. Bećir Kečanović, Inštitut za razvoj vključujoče družbe – IRVD

Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) je 12. novembra 2015 na Pravni fakulteti v Ljubljani organizirala srečanje pravne stroke na temo Odprta vprašanja zakonodajne dejavnosti. Z uvodnim prispevkom je začel akademik Marijan Pavčnik.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 9.2.2016

Kako pravna pravila, ki operacionalizirajo načelo zaupanja v zemljiško knjigo, varujejo poštenega, dobrovernega pridobitelja

revija Pravnik

Boštjan Koritnik, strokovni urednik revije Pravnik

Kako pravna pravila, ki operacionalizirajo načelo zaupanja v zemljiško knjigo, varujejo poštenega, dobrovernega pridobitelja, je bilo zapisano v članku v decembrski številki revije PravnikDr. Nina Plavšak in dr. Renato Vrenčur pojasnjujeta, da varuje načelo zaupanja v zemljiško knjigo poštenega pridobitelja ...

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 24.5.2016

Zloraba pravice do odpusta obveznosti v ZFPPIPP-G

dr. Nina Plavšak dr. Nina Plavšak

V pripravi so že uvodna pojasnila k ZFPPIPP-G dr. Nine Plavšak, v sozaložništvu Tax-Fin-Lex, Planeta GV in Pravne fakultete v Ljubljani, knjiga pa bo vključevala besedilo zakona, v katerem so označene vse spremembe in dopolnitve na podlagi posameznih novel. Za vsako od njih bodo navedeni tudi podatki o začetku njene uporabe in razmerjih, za katera se uporablja.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 8.12.2015

dr. Primož Gorkičdr. Primož Gorkič, član Katedre za kazensko pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani


Priznanje krivde sme sodišče prebrati kot dokaz v postopku zoper druge udeležence kaznivega dejanja, vendar mora paziti na omejene dokazne učinke priznanja in zagotoviti neposredno zaslišanje avtorja priznanja.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 21.6.2016

Gradnja novega zapora: Predlogi in pomisleki

doc.dr.Mojca M.Plesničar, Lana Cvikl,uni.dipl.prav.piše: doc. dr. Mojca M. Plesničar in Lana Cvikl, uni. dipl. prav., Inštitut za kriminologijo

Javnost je bila pred nedavnim obveščena o načrtovani gradnji novega zapora v Ljubljani. V začetku junija je Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani organiziral posvet, katerega namen je bil začeti širšo strokovno razpravo o predlaganih rešitvah, ki javnosti še niso bile podrobno predstavljene.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 15.3.2016

Začetek konca neformalnih dogovorov o priznanju krivde?

dr. Primož Gorkičdr. Primož Gorkič

Vrhovno sodišče RS je v sodbi št. I Ips 55009/2013-365 z dne 26.11.2015 sprejelo stališče, da je tudi ob presoji, ali naj sodišče sprejme priznanje krivde na predobravnavnem naroku, treba uporabiti določbe ZKP, ki urejajo sporazum o priznanju krivde, in v primeru napačne pravne opredelitve dejanja po obtožbi priznanje zavrniti.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 24.11.2015

Dejavniki intervjuvanja mlajših otrok

dr.psih.znan. Peter Umekdr. psih. znan. Peter Umek

Pri preiskovanju spolnih zlorab otrok pogosto ni materialnih dokazov in kot pomemben dokaz so izjave otrok, žrtev domnevne zlorabe. Da bi v pogovoru z otrokom dobili veljavne informacije, je potrebno dobro poznavanje razvojnih značilnosti otrok in seveda obvladanje vodenja intervjuja z otrokom.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 13.10.2015

Sodba v zadevi C 278/14 (SC Enterprise Focused Solutions SRL proti Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia)

Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.

Čeprav gre za kratko in na prvi pogled ne posebej pomembno sodbo Sodišča EU, izdano v postopku s predhodnim odločanjem, je sodba vendarle zanimiva iz vsaj treh razlogov. Najprej zato, ker kaže na splošno naravnanost sodišča k temu, da vprašanje predložitvenega sodišča vzame v meritorno obravnavo vkljub nekaterim procesnim pomanjkljivostim, zaradi katerih bi bilo mogoče predlog za predhodno odločanje zavreči.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 29.9.2015

Preiskovalni intervju - iskanje informacij namesto priznanj

dr. Igor Arehdr. Igor Areh

Sodobna zgodovina razvoja policijskih zaslišanj kaže, da se zaključuje obdobje uporabe obtoževalnih (prisilnih) zasliševalskih tehnik in začenja obdobje tehnik, ki so usmerjene v iskanje informacij namesto priznanj. V nekaterih evropskih državah (npr. Velika Britanija in Skandinavija) se je prehod zgodil pred več kot desetletjem, pri nas pa ga ni videti. Ob uporabi obtoževalnih zasliševalskih tehnik se opazno poveča tveganja za pridobitev napačnih priznanj, temeljijo pa na nepreverjenih zdravorazumskih domnevah, katerih avtorji so navadno izkušeni (ameriški) preiskovalci kaznivih dejanj.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 26.1.2016

Leto inovacij v arbitraži

Marko Djinović,strokovni urednik revije Slovenska arbitražna praksa in prof. dr.Aleš Galič, odgovorni urednik. Marko Djinović, strokovni urednik revije Slovenska arbitražna praksa in prof. dr. Aleš Galič, odgovorni urednik

V pravnem članku nam Marko Djinović in prof. dr. Aleš Galič opisujeta zadnje leto v razvoju arbitraže s poudarkom na inovaciji arbitražnih postopkov, ki so se s tem še bolj približali uporabniku. Napovedujeta tudi ekskluziven dostop do vsebine revije Slovenska arbitražna praksa na portalu Tax-Fin-Lex.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 31.5.2016

Iznos in zakonitost iznosa osebnih podatkov v tretje države

Gregor Berkopec, univerzitetni diplomirani pravnik Gregor Berkopec, univerzitetni diplomirani pravnik

Iznos osebnih podatkov v tretje države predstavlja realnost poslovanja marsikatere družbe, a je skladnost iznosa z veljavno zakonodajo bolj kompleksna kot to zgleda na prvi pogled.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 20.10.2015

Travmatski vpliv pri delu z osebnimi dokazi

dr. Tinkara Pavšič Mrevljedr. Tinkara Pavšič Mrevlje

Sekundarna travma se kot posledica dela s travmatiziranimi posamezniki prepoznava in raziskuje od osemdesetih let preteklega stoletja, a predvsem z zaposlenimi na področju duševnega zdravja. Od poklicev, ki zajemajo med drugim tudi delo z osebnimi dokazi, so posledice travmatskih situacij najbolj raziskane in prepoznane pri policistih, o pravnikih pa je za enkrat podatkov malo. Prispevek povzema glavne ugotovitve obstoječih raziskav o sekundarni travmi in izpostavi vidike komunikacije in čustvene izmenjave, ki se jih je pomembno zavedati v odnosu z vsako stranko, še posebej pa tisto, ki je travmatizirana. Na koncu prispevka so kratko opisani nekateri možni preventivni ukrepi.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 23.2.2016

Načini prodaje premoženja v stečajnem postopku in pravno mogoče kombinacije teh načinov

dr. Nina Plavšak dr. Nina Plavšak

V prispevku, ki ga bo avtorica predstavila na že 9. Dnevih insolvečnega prava naslednji teden v Portorožu, bodo obširneje razložena vsa pravna vprašanja, povezana z izvedbo opisane kombinacije zavezujočega in nezavezujočega zbiranja ponudb. Prikazan bo tudi vzorec vabila k dajanju ponudb in osnutek pogodbe o prodaji kontrolnega paketa delnic.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 10.5.2016

Pravna usoda služnosti in stavbne pravice v primeru prisilne prodaje nepremičnine v izvršbi in stečaju – pomen prednostnega načela

dr. Nina Plavšak dr. Nina Plavšak

Avtorica bo v prispevku, ki ga bo predstavila na dogodku Stvarnopravni dnevi 2016, razložila, kako zgodnejša hipoteka, zaradi uveljavitve katere se izvede prisilna prodaja nepremičnine v izvršilnem ali stečajnem postopku, učinkuje na stvarne služnosti in stavbno pravico.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 19.1.2016

Sodba C‑166/14 (MedEval – Qualitäts, Leistungs und Struktur Evaluierung im Gesundheitswesen GmbH)

Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.

Sodba v zadevi C-166/14, ki jo je Sodišče EU izdalo dne 26. novembra 2015, obravnava vprašanja primernosti rokov za uveljavljanje odškodninske sankcije in sankcije neveljavnosti pogodbe o izvedbi javnega naročila, kot ju urejata Direktivi o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi revizijskih postopkov oddaje javnih naročil (89/665/EGS in 92/13/EGS), spremenjeni z Direktivo 2007/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2007.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 8.9.2015

Pravica do izjave in dostop do ustavnega sodišča v postopkih izvršitve evropskega naloga za prijetje in predajo

dr. Primož Gorkičdr. Primož Gorkič, član Katedre za kazensko pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

Zaslišanje zahtevane osebe v postopku izvršitve evropskega naloga za prijetje in predajo ne zadostuje vedno merilom, ki izhajajo iz 22. člena Ustave RS.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 15.9.2015

Osebni dokazi v sodni praksi

mag.Vanja Verdel Kokolmag. Vanja Verdel Kokol

Avtorica v prispevku obravnava nekaj vprašanj, ki se v zvezi z izvajanjem osebnih dokazov postavljajo v sodni praksi. Pri tem se osredotoča zlasti na vprašanja procesne narave, ki zajemajo aktualne dileme in se nanašajo predvsem na zaslišanje prič v tujini oziroma privilegiranih prič in dokazno vrednotenje strokovnih mnenj. V prispevku so prikazane tudi nekatere izmed dosedanjih izkušenj, ki so se oblikovale po sprejemu nove ureditve sporazumevanja o krivdi, s tem da avtorica opozori na posamezne pomanjkljivosti s kratkim prikazom primerjalno pravnih določb iz hrvaškega kazenskega procesnega zakona kot primer ustreznejše ureditve.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 2.2.2016

Delovna razmerja v letu 2016

odv.Miha Šercerodv. Miha Šercer

Leto 2016 je na področju delovnih razmerij prineslo predvsem daljši plačan očetovski dopust in več možnosti za delo upokojencev, ki želijo poleg prejemanja pokojnine opravljati še pridobitno dejavnost. Lepo in prav, vendar bi se končno morali začeti pogovarjati ne le o višini pravic, temveč predvsem o njihovi kvaliteti.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 19.4.2016

Insolvenčna zakonodaja ne more nadomeščati skrbnosti upnikov

doc. dr. Jaka Cepecdoc. dr. Jaka Cepec, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani in Inštitut za primerjalno pravo

O osebnem stečaju bo govora tudi na že XIV. Dnevih civilnega in gospodarskega prava, ki bodo potekali 21. in 22. aprila v Portorožu, udeleženci okrogle mize pa bodo predstavili svoja videnja vloge in namena osebnega stečaja ter postopka odpusta obveznosti.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 12.1.2016

Priznanje kaznivega dejanja v primerih spolnih zlorab otrok – rezultati raziskave

dr.znanosti Danijela Frangeždr. znanosti Danijela Frangež

V prispevku predstavljamo ugotovitve raziskave o priznanju kaznivega dejanja v primerih spolnih zlorab otrok. Raziskava je bila izvedena v Sloveniji v dveh delih, in sicer v letih 2010 in 2011. V prvem delu smo s pregledom policijskih spisov analizirali 70 naključno izbranih primerov spolnega napada na osebo, mlajšo od petnajst let, iz leta 2003. V drugem delu pa smo z usmerjenim skupinskim intervjujem tožilcev in kriminalistov pridobili vpogled v prakso odkrivanja spolnih zlorab otrok.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 6.10.2015

Preiskovalni pogovor z otrokom, žrtvijo zlorabe

mag. Tatjana Bobnar in Neža Mikličmag. Tatjana Bobnar in Neža Miklič

Besedilo prispevka zajema postopek preiskovalnega pogovora z otrokom. V samem začetku opredeli vlogo policista v življenju otroka in njegovega starša, v nadaljevanju sistematično, po posameznih segmentih obrazloži pravno podlago za pogovor z otrokom, žrtvijo zlorabe. Osredotoči se na prijavitveno dolžnost vsakega posameznika in predvsem institucij – torej strokovnih služb. Pojasni prisotnosti ali seznanjanj staršev oz. skrbnikov otroka o pogovoru z otrokom, opredeli se do statusa starša, ki je ogrožajoč napram otroku ter pojasni pomen in vlogo strokovnega delavca centra za socialno delo ...

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 16.2.2016

Sodba v zadevi C 234/14 (Ostas celtnieks SIA proti Talsu novada pašvaldība, Iepirkumu uzraudzības birojs)

Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.

Sodba v zadevi C-234/14 (Ostas celtnieks SIA), ki jo je Sodišče EU izdalo 14. januarja 2016, potrjuje sicer že dolgo uveljavljeno prakso sodišča, v skladu s katero se lahko ponudniki v postopkih oddaje javnih naročil pri dokazovanju svoje finančne in ekonomske ter tehnične in/ali poklicne sposobnosti ...

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 1.3.2016

Merila za oddajo javnega naročila v novem Zakonu o javnem naročanju (ZJN-3)

Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so tisti (praviloma cenovni in/ali tehnični) dejavniki javnega naročila, ki pomenijo temelj, na podlagi katerega naročnik izbere najugodnejšega ponudnika (ponudbo, ki najbolj ustreza vnaprej določenim naročnikovim zahtevam) in mu posledično zaupa izvedbo naročila.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 22.9.2015

odv.Miha Šercerodv. Miha Šercer

S prvim septembrom se je začel uporabljati Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev. Ta datum je bil tudi skrajni rok za implementacijo Direktive 2011/98/EU, ki ureja vprašanje zaposlovanja tujcev. Glavna novost je opustitev sistema izdajanja delovnih dovoljenj in prehod na sistem enotnega dovoljenja za prebivanje in delo, ki se izdaja v enotnem postopku (vse na enem mestu) na upravni enoti.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 12.4.2016

Pravne lastnosti lastninske pravice na nepremičnini in varstvo vknjižene, resnične in pričakovane lastninske pravice

dr. Nina Plavšak dr. Nina Plavšak

Avtorica bo v prvem delu prispevka, ki ga bo predstavila na dogodku Stvarnopravni dnevi 2016, razložila pomen razpolagalnega upravičenja pri veljavnem in pravno učinkovitem razpolaganju z lastninsko pravico na nepremičnini ...

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 22.3.2016

Lastninska pravica v pričakovanju

dr. Renato Vrenčurdr. Renato Vrenčur

Slovenska sodna praksa je oblikovala koncept lastninske pravice v pričakovanju. Vse te novosti bodo predstavljene in obravnavane na Stvarnopravnih dnevih 2016, ki bodo 2. in 3. junija na Pravni fakulteti v Ljubljani, dotlej pa bo izšel tudi že Stvarnopravni zakonik s komentarjem avtorjev dr. Mihe Juharta, dr. Matjaža Tratnika in dr. Renata Vrenčurja s poglobljenim pregledom aktualnih teorije in prakse.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 14.6.2016

Tehnične specifikacije v Zakonu o javnem naročanju (ZJN-3)

Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.

Predmet javnega naročila naročnik natančneje opredeli v enem ali več dokumentih, ki postane(jo) del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Za takšne opise predmeta naročila v pravu javnih naročil uporabljamo izraz »tehnične specifikacije«.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 10.11.2015

Sodba v zadevi C 601/13 (Ambisig)

Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.

Sodba v zadevi C-601/13 (Ambisig) je brez dvoma ena pomembnejših sodb, ki jih je letos izdalo Sodišče EU na področju skupnostnega prava o javnem naročanju. Navedena sodba namreč končno daje odgovor na vprašanje o tem, ali je reference (pretekle izvedbe, pretekle izkušnje) mogoče uporabiti izključno kot pogoj za ugotavljanje sposobnosti ponudnika ali pa tudi kot merilo za izbiro najugodnejše ponudbe.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 17.11.2015

Reference kot razlog za izključitev iz postopkov javnega naročanja

Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.

Pod izrazom »reference« v poslovnem svetu navadno razumemo na različne načine zbrane informacije o ponudnikovih preteklih izvedbah in/ali izkušnjah ter s tem povezanih poslovnih izkušnjah njegovih sopogodbenikov. Tovrstne informacije oziroma podatki nam po eni strani pomagajo sestaviti sliko o ponudnikovi usposobljenosti za izvedbo projekta ...

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 7.6.2016

Izjemna udeležba in aktualna vprašanja stvarnega prava

Boštjan Koritnik, univ. dipl. prav.Boštjan Koritnik, direktor Založbe Pravne fakultete Univerze v Ljubljani

Letošnji Stvarnopravni dnevi so zbrali kar 200 udeležencev, v četrtek pa so ti prisostvovali zaključni okrogli mizi o težavah pri uporabi pravil stvarnega prava v praksi sodišč. Udeleženci panela okrogle mize (dr. Nina Plavšak, dr. Miha Juhart, dr. Renato Vrenčur in Miha Verčko ter sodnice Jana Petrič, Maja Zorman Krč in Metoda Orehar - Ivanc) so razpravljali o vprašanjih, povezanih s hipoteko v zavarovanje terjatev več upnikov (na primer bank pri sindiciranih kreditih).

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 17.5.2016

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD)

Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.

Kaj je ESPD?

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD) je ena od pomembnejših novosti v pravu EU o javnih naročilih, ki so jih uvedle nove direktive o javnem naročanju iz leta 2014 in je prenesena tudi v novi ZJN-3.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 5.4.2016

Čist šport – čisti postopki

Pavle PensaPavle Pensa, odvetnik in partner, Jadek & Pensa

Pravna stroka vsekakor podpira boj za čist šport, pravi Pavle Pensa. Prispevek bo v celoti tudi predstavljen na posvetu v obliki okrogle mize Pravni vidiki boja proti dopingu v športu 13. aprila 2016 ob 16. uri na Pravni fakulteti v Ljubljani (Poljanski nasip 2, Zlata predavalnica), ki ga organizirajo Društvo za športno pravo, Slovenska antidoping organizacija (SLOADO), Olimpijski komite Slovenije (OKS), Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani in Pravna klinika »Pravo v športu«.

Arhiv

SEMINARNIK

Seminarnik

REVIJE

OGLAS

Tax-Fin-Lex je spletni servis z dokumenti iz davčnega, računovodsko-finančnega in pravnega področja. Trije celoviti, vsebinsko zaokroženi podsistemi podatkov v enem sistemu, z med seboj povezanimi dokumenti, kjer v trenutku najdete ažurno informacijo z davčnega, računovodsko-finančnega in pravnega področja.

Več...

Želite preizkusiti, kako portal TFL deluje?

Preizkusite brezplačno

KONTAKT

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Dunajska cesta 20
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

Oglejte si video

CERTIFIKATI POSLOVNE ODLIČNOSTI

TAX-FIN-LEX MEDNARODNO

Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window